Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể: Đẳng cấp thế lực giang hồ

Táng Địa | | 2808

Tóm tắt Huyền huyễn Hệ thống Nhiệt huyết Xuyên không

    Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể là tiểu thuyết huyền huyễn được sáng tác bởi J Thần. Hiện tại vẫn đăng nhiều kỳ, toàn văn 1491 chương, nhân vật chính là Quân Tiêu Dao.

 

Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể: Đẳng cấp thế lực giang hồ

 

Vô thượng bất hủ thế lực

Chí ít có được nhiều tôn Thần thoại Đế Cấp bậc, hoặc Tiên cảnh cường giả tọa trấn thế lực.

 • Vô thượng đạo thống: vô thượng tiên đình, địa phủ.

 • Vô thượng đại tộc: thương tộc.

 • Bất hủ hoàng triêu: quân đế đình ( đẳng cấp cao độ tạm vị đạt đáo ).

 • Hoang cổ thế gia: quân gia.

 • Dị vực chung cực đế tộc: ma thủy nhất tộc ...vân..vân.

 

Đỉnh cấp bất hủ thế lực

Chí ít có được Đế Trung Cự Đầu cảnh giới trở lên cường giả tọa trấn thế lực.

 • Thái cổ hoàng tộc: kim ô tộc, long vương điện, thái hư cổ long tộc, yêu hoàng cổ động ...vân..vân.

 • Vô thượng đạo thống: nhân tiên giáo, ma tiên giáo, cổ lan thánh giáo ( bát môn - thiên, địa, huyền, hoàng, vũ, trụ, hồng, hoang ), thần tàm cốc, tây thiên giáo ...vân..vân.

 • Vô thượng đại tộc: minh vương nhất mạch, thánh linh đảo ...vân..vân.

 • Vô thượng học phủ: cửu thiên tiên viện, chiến thần học phủ.

 • Bất hủ hoàng triêu: vũ hóa thần triêu ...vân..vân.

 • Hoang cổ thế gia: khương gia, diệp gia ...vân..vân.

 • Dị vực đỉnh cấp đế tộc: đồ sơn đế tộc, bỉ ngạn đế tộc, thanh khâu nhất tộc, y tà nhất tộc, chúc cửu âm nhất mạch ...vân..vân.

 

Phổ thông bất hủ thế lực

Chí ít có được một tôn Phổ thông Đế Cảnh cường giả, Chuẩn Đế cảnh cường giả, hoặc chí tôn thất cảnh cường giả ( Giới hạn Hỗn độn Đạo Tôn, tạo hóa Đạo Tôn, vô thượng Huyền Tôn, Đại Thiên Tôn, Tiểu Thiên Tôn, Hoặc Nhiều tôn Chí Tôn cảnh ) Tọa trấn thế lực. Vô luận là có hay không có Đế Cảnh cường giả tọa trấn, phần lớn bất hủ thế lực đều từng vì Đế Cảnh cường giả sáng lập.

 • Thái cổ hoàng tộc: thái dương thần sơn, tổ long sào, vạn hoàng linh sơn, kỳ lân cổ động, thượng cổ ngạc hồ, cửu u sơn, thiên yêu cổ điện, cửu vĩ thiên hồ tộc ...vân..vân.

 • Vô thượng đạo thống: thái hư thánh địa, đại diễn thánh địa, đạo cực thiên tông, vô cực kiếm tông, đọa thần cung, thánh giáo ( hoang môn ), tiểu tây thiên, luân hồi ma tông, yêu thần cung, tiên vũ cầm tông, bá thể tổ đường, chiến ma động, thanh vân môn, bích lạc môn, quảng hàn cung, huyết phù đồ, dao trì thánh địa, hạo dương thánh địa thái huyền môn, thanh hà động thiên, mệnh vận thần giáo ...vân..vân.

 • Vô thượng đại tộc: tử tộc, tiên cổ tứ tộc ( long nhân tộc, cổ vu tộc, tam nhãn thánh tộc, lệ nhân tộc ), thần ma nghĩ tộc, phong tộc, thạch tộc, vũ tộc, viêm tộc, táng giới thập tộc ( đọa vũ tộc, thi hài long tộc, minh vương điện, thôn thiên ma mãng tộc, cửu u tộc, bát tí chu ma tộc, huyết sát tộc, luyện thi tông, la sát nhất tộc, tử linh tộc ) ...vân..vân.

 • Bất hủ hoàng triêu: bàn vũ thần triêu, tuyết phong đế quốc, đại thương vương triêu, thiên diệu thần triêu, tu la ma quốc ...vân..vân.

 • Hoang cổ thế gia: tần gia, cơ gia, vương gia, lỗ gia, công thâu gia, mặc gia ...vân..vân.

 • Cấm kỵ gia tộc: kim gia, vũ gia, quý gia ...vân..vân.

 • Dị vực phổ thông đế tộc ( đế tộc, chuẩn đế tộc ) hòa đỉnh cấp vương tộc: nghiệt long nhất mạch, đọa lạc hoàng tộc, xích kiêu nhất tộc, tổ an nhất tộc, ma cật đế tộc, minh chiếu đế tộc, huyết ma đế tộc, phệ thần nhất tộc, bồ ma nhất tộc, kế mông nhất tộc, an lam đế tộc, song tử thần tộc, họa đấu nhất tộc, bát kỳ đế tộc, lam nguyệt tộc, băng linh vương tộc, hỏa nham vương tộc, hắc khổng tước vương tộc, huyết linh vương tộc, bạch ngân vương tộc, dị thao tộc, kim giáp nhất tộc, cổ trùng nhất tộc, mệnh vận đồng minh ...vân..vân.

 

Nhất đẳng thế lực

Có được Chí Tôn cảnh cường giả, chuẩn Chí Tôn cảnh cường giả, Thánh Chủ cảnh cường giả, hoặc nhiều vị Đại Thánh Cảnh Vương Cường người tọa trấn thế lực.

 • Nhất đẳng học phủ: thánh linh thư viện ( tiếp cận bất hủ thế lực đẳng cấp ), yêu vương học phủ ...vân..vân.

 • Thái cổ vương tộc: ngưu ma sơn, bàn ti động, xà hoàng cốc, kim sí đại bằng tộc, cửu đầu sư tử tộc, thiên hồ tộc, thiên thiền vương tộc, thiên cẩu tộc, quỷ giao lĩnh, hoàng phong động, hắc phong sơn, xích hổ sa tộc, sư đà lĩnh, cửu đầu trùng tộc, thiên hạt tộc, khổng tước đại minh vương tộc, nhân ngư nhất tộc, thanh thiên bằng tộc ...vân..vân.

 • Dị vực vương tộc: quỷ mục vương tộc, u ảnh vương tộc, đao tí tu la tộc, thanh quỷ vương tộc, thiên ma vương tộc, nga ma vương tộc, hoàng kim dương tộc, minh xà nhất mạch ...vân..vân.

 • Nhất đẳng tông môn: chấn lôi tông, thiên bảo tông, lôi đế sơn ...vân..vân.

 • Nhất đẳng đạo thống: thiên nhai đạo viện, tử phủ thánh địa ...vân..vân.

 • Nhất đẳng thế gia: bá tinh thương gia, táng thổ thương gia, công minh gia, thiết cốt nhất tộc, thanh quỷ tộc, độc giác tộc, quỷ kiêu tộc ...vân..vân.

 • Nhất đẳng vương triêu: tứ tượng cổ triêu, thiên lan cổ quốc ...vân..vân.

 • Nhất đẳng tổ chức: u minh thiên, thần nữ phường, vạn bảo thương hội ...vân..vân.

 

Nhị đẳng thế lực

Có được Đại Thánh Cảnh cường giả, Thánh Nhân Vương Cảnh cường giả, thánh nhân cảnh cường giả, hoặc nhiều vị Chuẩn Thánh Nhân cảnh cường giả tọa trấn thế lực.

 • Nhị đẳng tông môn: chiến ma điện, huyền thiên tông, vô cực tinh cung, thông thiên lâu, huyết vũ giáo, thiên la cốc, hoàng tuyền cốc, tu la môn, thiên sát tông, thương lam tông, đông huyền đạo tông, vẫn tinh các, viêm thần đạo, hồng liên giáo ...vân..vân.

 • Nhị đẳng gia tộc: nạp lan gia tộc ...vân..vân.

 • Nhị đẳng vương triêu: thanh long cổ quốc, chu tước cổ quốc, huyền vũ cổ quốc, bạch hổ cổ quốc, tần vương triêu, đại dận hoàng triêu ...vân..vân.

 • Nhị đẳng yêu tộc: thái cổ thần sơn, hạ giới thiên yêu vương tộc, thiên ma chu nhất tộc, thạch cự nhân nhất tộc, hỏa linh tộc, tam nhãn linh tộc, hắc dực bức tộc, dạ xoa vương tộc, cửu u minh tước tộc, huyết vũ tộc, hoàng kim cự nhân tộc, địa ma tộc, thanh thiên đại bằng tộc, kim giác tộc, ngân giác tộc ...vân..vân.

 • Nhị đẳng đạo thống: hạ giới tử phủ thánh địa ...vân..vân.

 • Nhị đẳng cổ tộc: cổ ma nhất tộc, cổ yêu nhất tộc, cổ thần nhất tộc ...vân..vân.

 • Dị vực tương tộc: xà dạ xoa tộc, sơn tiêu tộc, lân xà nhất tộc, tà nhãn tộc, ưng thân nữ yêu tộc, uyên ma tộc, độc nhãn cự nhân tộc ...vân..vân.

 

Tam đẳng thế lực

Chỉ có Chuẩn Thánh Nhân cảnh trở xuống tu sĩ tọa trấn thế lực.

 • Tam đẳng vương triêu: đại viêm quốc ...vân..vân.

 • Tam đẳng gia tộc: lâm thị tông tộc ...vân..vân.

 • Dị vực nô tộc: hắc bì tộc, huyết cốt tộc, địa tinh tộc, kỳ lam tộc, điểu nhân tộc ...vân..vân.

 =========

Được rồi, hôm nay chia sẻ Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể đến đây kết thúc, đối với nội dung phía trên, mọi người muốn nói gì sao? Hoan nghênh bằng hữu nhắn lại, cùng tiểu biên thảo luận nha!

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

lâm thiên vũ

niết dục lâm thiên vũ

sao mà phân chia lắm thế ???????

2 năm trước

darkhunter

dục thần darkhunter

nhiều bài thế này làm ta cũng thấy hứng thú

2 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok