Danh sách tên nhân vật trong Quỷ Bí Chi Chủ bằng tiếng Anh

Táng Địa | | 11484

Tóm tắt Huyền huyễn

Danh sách tên nhân vật trong Quỷ Bí Chi Chủ bằng tiếng Anh

 

    Chú ý: Đánh * là có chú thích, tên trong dấu ngoặc là tên hiệu, nhiều tên hiệu dùng / ngăn cách

1.1 Liệp vật tổ ( bao quát tương quan nhân viên )

ca.92.  Mễ tư ( lam nhãn mễ tư ) Blue Eyes Meath

ca.16.  Lạc căn ( hải điêu )Sea Eagle Logan

          hán mật nhĩ đốn ( bạch sa )Shark Hamilton

ca.18.  Lão khuê ân Old Quinn

ca.36.  Mạch duy đề ( cương thiết ) Steel Maveti

ca.43. Tư khảo nhĩ ( lãnh tĩnh đích tư khảo nhĩ the Calm Squall

ca.118. Áo tư nhĩ ( cự lực sĩ Strongman Ozil

          Mễ tác nhĩ kim ( xảo ngôn giả Wormtongue Mithor King

ca.154. Cát nhĩ hi ngải tư ( đồ ba giả Slaughter Kircheis 

ca.200. Mạc tác nạp Molsona

ca.118. Ô tư khẳng đặc * Oz Kent

1.2 Hoàng kim mộng tưởng hào

ca.19. Đạt ni tư ( liệt diễm )  Blazing Danitz

ca.210. Đại phó bố lỗ ốc nhĩ tư ( mỹ thực gia ) Gourmet Bru Walls

          Nhị phó áo nhĩ phất tư ( ca xướng gia ) Singer Orpheus

          Thiết bì, thủy dũng Iron Skin, Barrel

ca.95. Ước đức sâm ( hoa lĩnh kết ) Flowery Bow Tie Jodeson

1.3 Vị lai hào

ca.156. Phất lan khắc lý ( độc tố chuyên gia ) Poison Expert Frank Lee

          Hi tư đạo nhĩ ( vô huyết giả Bloodless Heath

ca.163. Hàng hải trường áo thác lạc phu Ottolov

ca.159. Ny na ( hải để sát thủ ) Seabed Murderer Nina

chú 1: Ô tư khẳng đặc thị quân phương đại biểu

 

Hai: phó bản ( dĩ khai thủy thì đích thuận tự vi chuẩn )

2.1 Ban tây

ca.9. Ngải nhĩ lan tạp cách / tạp cách thuyền trường / công chính đích ngải nhĩ lan Captain Elland Kag/Just Elland

ca.10. Khắc lý duy tư Cleves

ca.11. Đường na bố lan kỳ Donna Branch

          Đan đốn bố lan kỳ Denton Branch

ca.19. Ô nhĩ địch · bố lan kỳ Urdi Branch

ca.27. Mạt ốc khảo đặc Paavo Court

ca.28. Mễ lặc chủ giáo Bishop Millet

2.2 Ám luyến

ca.40. Ôn đặc Wendt

          Nhị ny Raine

2.3 Hải thần

ca.46. Khoa nhĩ đa ngõa * Cordoba

ca.54. Tạp duy đồ ngõa Sea God Kalvetua

ca.61. Lạp đế tây á Leticia

ca.62. Á ân khảo đặc mạn Jahn Kottman

ca.68. Tạp lạp đặc ( quang đầu phản kháng quân ) bald rebel Kalat

ca.76. Bố địch * Bourdi

ca.121. Lôi nhĩ phu ( thương nhân ) merchant Ralph

2.4 Tật bệnh tuyến

ca.81. Y liên Helene

ca.97. Khang nạp tư duy khắc thác ( phong thuyền trường ) Crazy Captain Connors Viktor

ca.106. Tạp đặc lâm na bội lai Katarina Pellè

2.5 Tống đầu tử

ca.103. La y kim Roy King

          Đạt khắc uy nhĩ ( bàn dược sư ) Chubby Apothecary Dark Will

ca.120. Thụy kiều đức Ricciardo

            Xao chung nhân tạp nặc Bellman Carnot

ca.121. Cáp lợi tiên sinh Mr. Harry

2.6 Nghĩa công phẫn diễn

ca.137. Hồ an na Joanna

          Cách lạp á Gravia

2.7 Thượng tương phẫn diễn

ca.132. Bỉ nhĩ đặc   Bilt Brando

ca.138. Di lưu / ngải di lưu tư thượng tương các hạ / chức pháp giả ngải di lưu tư His Excellency Admiral Amyrius Rieveldt/Law Weaver Amyrius

ca.139. Kiều trị ni căn * George Negan

          Lữ nhĩ an Lieutenant Colonel Luan

          Áo tư đốn Aston Rieveldt

          Lợi duy đặc bá tước *Earl Rieveldt

          Tân tây á Cynthia

ca.148. Phúc lai đặc khẳng Flight Ken

          Trát đặc ôn Zatwen

ca.149. Bản khang nạp đức * Ben Conrad

2.8 Mê vụ hải

ca.167. An đức sâm Anderson Hood

ca.172. Lợi áo mã tư đặc ( hắc chi thặng giả )Saint of Darkness Leomaster

2.9 Du ký

ca.211. Bắc phương chi vương vưu lý tư an King of the North Ulyssan

ca.214 Hạ tháp tư ( tinh linh ca giả ) Elvish Songster, Siatas 

          Cách la tắc nhĩ ( cự nhân thủ vệ )Giant Guardian Groselle 

          Mạc bối đặc ( mạc bối đặc · tỏa la á tư đức tử tước )Viscount Mobet Zoroast

          Long trạch nhĩ ái đức hoa Frunziar Edward

          Khổ tu sĩ tư nặc mạn Ascetic Snowman

2.10 Mân côi học phái tập kích

ca.239. Áo đức nhĩ ( ngân tệ độc xà ) Silver Coin Viper Oder

ca.240. Đồ lan ni · phùng · hách nhĩ mặc tu nhân * Turani von Helmosuin

ca.243. Kiệt khắc tư Lord Shanks

          Tư ách a Lord Suah

Chú thích 1: Khoa nhĩ đa ngõa thị lạp đế tây á biến dị sự kiện trung phong bạo quan phương đích chủ yếu phụ trách nhân

Chú thích 2: Bố Địch là cá nhân đích tên nhân vật chính

Chú thích 3: Kiều trị ni căn là Di Lưu trụ sở thuộc địa tổng đốc, bị ám sát bởi đồng tộc Ni Căn.

Chú thích 4: Bản khang nạp đức là Di Lưu đệ đệ tiếp nhậm giả

Chú thích 5: Soa phân cơ chi phụ, chết tại Klein cừu nhân Cổng truyện kỳ

 

Ba: POV tuyến

ca.38.  Kiều qua lý Bishop Chogo

ca.152. Mễ hiết nhĩ ( phó giáo thụ )* Visit Associate Professor Michele

ca.197. Lộ dịch tư duy ân Lewis Wien

ca.15 Uy mạn địch * Waymandy

ca.7. Ni bái tư Lord Nibbs

ca.198. Gia lợi tư khải văn Galis Kevin,

          Đan địch Dandy

          Lao lạp Lara

          Ôn toa bối lâm Windsor Behring

          A nhĩ qua tư *Argos

Cơ giới chi tâm

ca.9. Y khang sắt Ikanser 

          Hoắc lạp mễ khắc đại chủ giáo Horamick Haydn

Hắc dạ giáo hội

ca.137 Thánh an đông ni đại chủ giáo Archbishop Saint Anthony

Bạch ngân thành

ca.4. Khoa lâm ( liệp ma nhân khoa lâm / khoa lâm thủ tịch ) Demon Hunter/ Chief Colin Iliad

ca.132 Lạc vi á trường lão Elder Lovia Tiffany

ca.184. Ứớc thư á Joshua

          Hải nhân mỗ Haim

Chú thích 1: Mễ hiết nhĩ là Áo Đại Lệ vì một bản bút ký quyên nhất cá nghiên cứu sở đích đương sự phó giáo thụ

Chú thích 2: Uy mạn địch là Ai Mỗ Lâm phụ mẫu trong miệng Huyết Tộc lịch sử học giả

Chú thích 3: Dĩ thượng ngũ nhân quân là nhân tạo hấp huyết quỷ, cũng Ai Mỗ Lâm đích thú liệp danh đan

 

Bốn: Lịch Sử

ca.67. Thiên tai cao hi nạp mỗ Calamity, Cohinem

ca.85. Ngạc mộng chi long a lặc tô hoắc đức   the Dragon of Nightmare, Alzuhod

ca.86. Phụ thuộc thần linh  

        Mỹ thần the God of Beauty 

        Sinh mệnh nữ thần the Goddess of Life

        Ách vận nữ thần the Goddess of Misfortune 

        Vong linh chi thần the God of the Dead

        Hạnh vận chi thần the God of Luck 

        Thiên tai nữ vương the Queen of Calamity

        Trí tuệ cự long   Dragon of Wisdom

        Thần hi chi thần the God of Dawn 

        Phong thu chi thần   the Goddess of Harvest

ca.41. Âu di bối lạp ( cự nhân vương hậu ) Queen Omebella

 

Năm: Cái khác

La tắc nhĩ nhất gia

( La tắc nhĩ cập bối nhĩ nạp đại kiến tiền biểu )

ca.133. Mã đế nhĩ đạt Matilda

ca.232. Bác nặc ngõa Bornova

          Hạ nhĩ Ciel

ca.54. Thiên khải tứ kỵ sĩ Four Horsemen of the Apocalypse

ca.48. Đái duy lôi mông * Davy Raymond

ca.79. Lôi ny đặc Reinette Tinekerr

ca.81. Ngải đức hi lan Ed Sheeran

ca.136. Lý ngang mã tư thản *  Leeann Mastaing

ca.250. Ny lộ Madam Neelu

Chú thích 1: Davy Raymond là Madam Neelu đích phụ thân, tử tại phục cừu hậu đích tiền trị dạ giả, bị khắc lai ân tòng nhuyễn động đích cơ ngạ lý thích phóng xuất lai liễu

Chú thích 2: Để Klein lên hưng tại Áo Lạp Duy đảo xem ra nhật một bản tiểu thuyết tác giả

-----------------------------------------

    Viết xuống "Danh sách tên nhân vật trong Quỷ Bí Chi Chủ bằng tiếng Anh" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

darkhunter

thiên nguyên darkhunter

rất hữu ích................................

8 tháng trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

+84362958408

Telegram

tienhienthuvien@vidian.me

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2022 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện

UP TOP