Đế Bá Toàn Tập [Phần III]

Táng Địa | | 37964

Tóm tắt Huyền huyễn

    Đế Bá, một quyển tiểu thuyết vô địch lưu siêu cấp của tác giả Yếm Bút Tiêu Sinh, hiện vẫn đang còn ra chương.

đế bá toàn tập

Đế Bá

Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh

Người làm: Tiếu Thương Thiên

Nguồn: Tàng Thư Viện

---o0o---

Cảnh Giới Đế Bá

Đế Bá Cửu Giới:

1. Khấu Cung cảnh:

 • Khấu Môn

 • Tinh Giác

 • Huyết Dũng

2. Thác Cương cảnh:

 • Trúc Công Pháp

 • Nạp Tinh Khí

 • Thác Cương Thổ

3. Uẩn Thể cảnh:

 • Tráng Huyết

 • Thối Thể

 • Tẩy Lễ

4. Tịch Cung cảnh: Chỉ có thể mở ra một cái mệnh cung

 • Cung Khởi

 • Dũng Tuyền

 • Nhiên Hoả

 • Phá Thổ

 • Kình Trụ

5. Tráng Thọ cảnh:

 • Thối Bảo

 • Tụ Hoa

 • Kiêu Thọ Luân

6. Chân Mệnh cảnh:

 • Tế Chân Mệnh

 • Tác Chân Giải

 • Chuyển Áo Nghĩa

 • Hóa Đạo Pháp

7. Hoa Cái cảnh:

 • Thôn Yên Hà

 • Huyết Trùng Tiêu

 • Xán Mệnh Cung

8. Niết Dục cảnh:

 • Thông Thể Phách

 • Dục Thể

 • Tấn Thân

9. Thiên Nguyên cảnh: (đạp không phi hành)

 • Khai Trí

 • Thối Mệnh

 • Trúc Kiều

10. Dục Thần cảnh: Hào Hùng

 • Dựng Thần

 • Uẩn Thần

 • Thông Thần

 • Hoá Thần

11. Huyền Mệnh cảnh: Lần thứ 2 mở mệnh cung, vô luận ở tầng nào tối đa mở ra 3 cái mệnh cung

 • Ích Cung: 【 Tân Hầu 】3 cái mệnh cung

 • Vấn Thiên: 【 Hoàng Hầu】

 • Bạn Thiên: 【 Nghịch Hầu】

 • Trảm Ách: 【 Phá Mệnh Hầu】

 • 【 Thiên Hầu 】 4 mệnh cung (Khởi điểm của cảnh giới Huyền Mệnh)

 • 【 Đại Đạo Hầu 】 5 mệnh cung

 • 【 Vô Thượng Hầu 】 6 mệnh cung (Cảnh giới cực hạn của Huyền Mệnh)

12. Trích Tinh cảnh 【 Chân Nhân 】 Cần dẫn cửu thiên tinh thần để đúc ra tinh thần thuộc về mình.

 • 1 tinh Chân Nhân

 • 2 tinh Chân Nhân

 • 3 tinh Chân Nhân

 • 4 tinh Chân Nhân

 • 5 tinh Chân Nhân

 • 6 tinh Chân Nhân

 • 7 tinh Chân Nhân

 • 8 tinh Chân Nhân 【 Kỵ Thiên 】

 • 9 tinh Chân Nhân 【 Vĩnh Phong 】

13. Cổ Thánh: Lần thứ 3 khai mở mệnh cung, tối đa mở ra 7 cái mệnh cung.

 • Tiểu Thánh 【 Tịch Cung 】

 • Thiếu Thánh 【 Hóa Vực 】

 • Đại Thánh 【 Thành Thành 】

 • 【 Bổ Thiên Thánh 】 5 mệnh cung

 • 【 Bổ Đạo Thánh 】 6 mệnh cung

 • 【 Thiên Thánh 】 7 mệnh cung (Khởi điểm của cảnh giới Cổ Thánh)

 • 【 Đại Đạo Thánh 】 8 mệnh cung 【 Kỵ Thiên 】

 • 【 Vô Thượng Thánh 】 9 mệnh cung (Cực hạn của cảnh giới Cổ Thánh)

 • 【 Chiến Thánh 】 10 mệnh cung

 • 【 Thí Tiên Thánh 】 11 mệnh cung

 • 【 Nguyên Thuỷ Thánh 】 12 mệnh cung

 • 【 Chân Ngã Thương Thiên 】 13 mệnh cung

14. Thánh Tôn:

 • Tiểu Thánh Tôn - 9 hoàn - Đại đạo chi cương

 • Đại Thánh Tôn - 36 hoàn - Chu thiên

 • Bảo Thánh Tôn - 50 hoàn - Đại diễn

 • Giới Tôn - 81 hoàn

 • Thế Tôn - 99 Thần hoàn

 • Thế Tôn Trảm Đạo ( cảnh giới Trích Tinh cần Bát tinh Chân Nhân trở lên, cảnh giới Cổ Thánh cần chín cái mệnh cung trở lên)

15. Thánh Hoàng:

 • Bách Thánh Hoàng (100 hoàn)

 • Thiên Thánh Hoàng (1000 hoàn)

 • Vạn Thánh Hoàng (9999 hoàn)

 • Chúng Sinh Thánh Hoàng (Độ thọ suy)

 • Đại Địa Thánh Hoàng

 • Tề Thiên Thánh Hoàng (Đại đạo gông xiềng)

16. Đại Hiền:

 • Sơ thế Đại Hiền ___

 • Vấn thế Đại Hiền__|⇒ Đại giáo lão tổ

 • Bình thế Đại Hiền_|

 • Phổ thế Đại Hiền

 • Thịnh thế Đại Hiền ⇒ Trong truyền thuyết cường nhân

  • Đại Thế đạo ⇒ Phong Thần/Đại Thế Hiền (Bất hủ tồn tại)

   • Hiền Chủ

   • Hiền Hoàng (Dựng nước)

   • Hiền Thánh

   • Tiên Hiền (Xây bảng lập vị)

   • Hiền Linh (Tụ sinh linh lực)

   • Hiền Đạo (Tụ sinh linh đạo -> Phong Thần)

   • Hiền Thần - Thần Vương

    • Tiểu Thần Vương

    • Trung Thần Vương

    • Đại Thần Vương

    • Chân Thần Vương

    • Đế Phong Thần Vương (Tiên Đế sắc phong)

   • Hiền Tổ - Thần Hoàng

    • Đại Thần Hoàng

    • Thiên Thần Hoàng

    • Chí Tôn Thần Hoàng

    • Cực Đạo Thần Hoàng

    • Hoành Thế Thần Hoàng (phá vỡ đại đạo gông xiềng)

    • Cửu Giới Thần Hoàng (Tiên Đế sắc phong vs Cửu giới tán thành)

    • Truyền Kỳ Thần Hoàng (Hoành kích)

  • Thương Thiên đạo ⇒ Thiên Đạo Hiền

   • Đạo Tử

   • Đạo Sư

   • Đạo Tôn

   • Thiên Nhân (cảm nhận Thiên Mệnh)

   • Thiên Tướng

   • Thiên Thần

   • Đế Hầu (tiếp nhận Thiên Mệnh)

   • Đế Trữ (Thiên Mệnh thừa nhận)

  • ⇒ Đỉnh phong Tam cảnh:

  • Hoành Kích Tiên Đế ( Chống đỡ 1000 chiêu phổ thông (không dùng Thiên Mệnh ) của Tiên Đế )

  • Kháng Hành Tiên Đế ( Chống đỡ 1000 chiêu của Tiên Đế có dùng Thiên Mệnh, hoặc là có thể đào thoát được Tiên Đế truy sát, hoặc là chống đỡ được một chiêu khi Tiên Đế dùng bản mệnh chân khí đánh ra Chân · Thiên Đồ )

  • Tề Khu Tiên Đế ( Cho dù Tiên Đế dùng mọi thủ đoạn đều giết không được ngươi)

17. Tiên Đế: Gánh chịu một đầu Thiên Mệnh Cửu giới

 • Nhất phẩm Tiên Đế
 • Nhị phẩm Tiên Đế
 • Tam phẩm Tiên Đế
 • Tứ phẩm Tiên Đế
 • Ngũ phẩm Tiên Đế
 • Lục phẩm Tiên Đế
 • Thất phẩm Tiên Đế
 • Bát phẩm Tiên Đế
 • Cửu phẩm Tiên Đế

 

Đế Bá Đệ Thập Giới

 1. Đạo Trần (100 đầu Hỗn Độn khí)
 2. Đạo Nghĩ (500)
 3. Đạo Trùng (1000)
 4. Đạo Xà (5000) - 1-4 mệnh cung
 5. Đạo Hổ (1 vạn)
 6. Đạo Đồng (5 vạn)
 7. Đạo Nhân (10 vạn)
 8. Đạo Sứ (50 vạn)
 9. Đạo Sư (100 vạn)
 10. Đạo Hầu (200 vạn)
 11. Đạo Vương (500 vạn)
 12. Đạo Hoàng (800 vạn)
 13. Đạo Tôn (10 triệu)
 14. Đạo Hiền (30 triệu)
 15. Đạo Thánh (50 triệu)
 16. Đạo Thiên (100 triệu)
  • Phong Thần (Mệnh cung + Đại đạo ⇒ Đồ đằng)
   • Thượng Thần
   • Cổ Thần (12 đồ đằng)
  • Thiên Mệnh⇒ Đại Đế Tiên Vương
 17. Đại Đế (tam tộc gánh chịu Thiên Mệnh) - Tiên Vương (bách tộc)

 

Đế Bá Tam Tiên Giới

 1. Chân Đồ Nhất cấp
 2. Chân Đồ Nhị cấp
 3. Chân Đồ Tam cấp
 4. Chân Đồ Tứ cấp
 5. Chân Đồ Ngũ cấp
 6. Chân Đồ Lục cấp
 7. Chân Đồ Thất cấp
 8. Chân Đồ Bát cấp
 9. Chân Đồ Cửu cấp
 10. Chân Sĩ
 11. Chân Nhân
 12. Chân Kiệt
 13. Chân Hào
 14. Chân Hoàng
 15. Chân Thánh
 16. Chân Thần
  • Đăng Thiên Phong Thần
   • Khai thác 2 Mệnh cung ⇒ Đăng thiên
   • Khai thác 3-11 Mệnh cung ⇒ Nhất - Cửu trọng thiên
   • Khai thác 12 Mệnh cung ⇒ Bất Hủ
    • Nhất thế Bất Hủ
    • Bách thế Bất Hủ
    • Thiên thế Bất Hủ
    • Vạn thế Bất Hủ
    • Bách Vạn thế Bất Hủ
    • Thiên Vạn thế Bất Hủ
    • Kỷ nguyên Bất Hủ
    • Trường tồn Bất Hủ:
     • Nửa bước Trường Tồn
     • Đại thành Trường Tồn
     • Điên thân Trường Tồn
     • Chí tôn Trường Tồn
     • Viễn Đạo Trường Tồn
  • Chứng Đạo Thành Đế (luyện mệnh cung tứ tượng ⇒ Đại Đạo chi tuyền) ⇒ Chân Đế
 17. Chân Đế - thắp sáng từng mệnh cung
  • 1-12 mệnh cung
  • 12 Mệnh cung quy nhất, Đại Đạo chi tuyền ⇒ Đạo Nguyên ⇒ Thuỷ Tổ
 18. Chân Tiên

 

Mệnh Cung

 • 4 cung vi Vực
 • 5 cung vi Hoang
 • 8 cung vi Quốc
 • 9 cực vi Tôn
 • 10 viên Vô Khuyết
 • 11 Vạn Cổ Kỳ Tích
 • 12 cung vi Thiên
 • 13 cung Chân Ngã Thương Thiên
 • Mệnh Cung tứ đại yếu tố
  • Cổ Hư Chân Văn - Sinh Mệnh chi trụ
  • Thiên Đạo Thuỷ Tự - Sinh Mệnh Hồng Lô
  • Mệnh Bí Khải Nguyên - Sinh Mệnh chi tuyền
  • Kỷ Nguyên chi Diệp - Sinh Mệnh chi thụ

 

Dược Sư đẳng cấp

 1. Tiểu dược sư
 2. Đại dược sư
 3. Dược tông sư
 4. Đại tông sư
 5. Diệu dược sư
 6. Thánh dược sư
 7. Truyền Kỳ dược sư
 8. Dược Đế
 9. Dược Thần

Phần 4: Đế Bá Toàn Tập Phần IV 

============

    Viết xuống "Đế Bá Toàn Tập [Phần III]" không dễ, hi vọng mọi người tán dương!


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Đại Hiền Triết

cổ thánh Đại Hiền Triết

Tiểu Thánh, Thiếu Thánh, Đại Thánh, Bổ Thiên Thánh, Bổ Đạo Thánh, Thiên Thánh, Đại Đạo Thánh, Vô Thượng Thánh, Chiến Thánh, Thí Tiên Thánh, Nguyên Thủy Thánh, Chân Ngã Thương Thiên!

5 tháng trước

Đại Hiền Triết

trích tinh Đại Hiền Triết

Nhất tinh, Nhị tinh, Tam tinh, Tứ tinh, Ngũ tinh, Lục tinh, Thất tinh, Bát tinh, Cửu tinh

5 tháng trước

Đại Hiền Triết

huyền mệnh Đại Hiền Triết

Tân Hầu, Hoàng Hầu, Nghịch Hầu, Phá Mệnh Hầu, Thiên Hầu, Đại Đạo Hầu, Vô Thượng Hầu

6 tháng trước

Đại Hiền Triết

huyền mệnh Đại Hiền Triết

Ây dà, đột phá thành công!!!!!!!!

6 tháng trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Còn nhiều lắm

một năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Không ngờ ta vẫn còn bước tiếp được

một năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Dục Thần cảnh: Hào Hùng Dựng Thần Uẩn Thần Thông Thần Hoá Thần

một năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Sớm đã vô địch, ta còn gì nữa để lưu luyến nữa đâu?

một năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Ài, vô địch thật tịch mịch.

một năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Dục Thần Cảnh, hãy chờ ta!

một năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Khai Trí Trúc Mệnh Trúc Kiều

một năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Thiên Nguyên Cảnh, hãy chờ ta!

một năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Tiên Đế cường giả, kinh khủng như vậy?

một năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Sắp đạp không phi hành được rồi.

một năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Vô địch đã tịch mịch, nay lại càng mạnh hơn...

một năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Thông Thể Phách Dục Thể Tấn Thân

một năm trước

Đại Hiền Triết

hoa cái Đại Hiền Triết

Nay ta đã vô địch trong Táng Địa. Tại vi diện đa trọng đa chiều thông tin này, mình ta độc bá, không ai có thể cản!

một năm trước

Đại Hiền Triết

hoa cái Đại Hiền Triết

Thôn Yên Hà, Huyết Trùng Tiêu, Xán Mệnh Cung!

một năm trước

Đại Hiền Triết

hoa cái Đại Hiền Triết

Thôn Yên Hà, Huyết Trùng Tiêu, Xán Mệnh Cung!

một năm trước

Đại Hiền Triết

chân mệnh Đại Hiền Triết

Tế Chân Mệnh Tác Chân Giải Chuyển Áo Nghĩa Hóa Đạo Pháp

một năm trước

Đại Hiền Triết

tịch cung Đại Hiền Triết

Không biết liệu ta có đột phá được đến Tráng Thọ hay không nha?

một năm trước

Đại Hiền Triết

tịch cung Đại Hiền Triết

Không biết ta đã đến Kình Trụ chưa ta?

một năm trước

Đại Hiền Triết

tịch cung Đại Hiền Triết

Ha ha, Mệnh Cung, mở ra cho ta!

một năm trước

Thật lòng thì ta rất thích cách phân chia cảnh giới của Đế Bá. Mặc dù nhiều và hơi rối nhưng nó cho ta cảm nhận tiên đạo dài bao la bất tận cùng sự vất vả của tu tiên giả. Rất phù hợp với đề tài tu tiên, nơi thế gian rộng lớn vô biên.

2 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

Quan sát thế gian, ghi chép thời đại

2 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

Quan sát thế gian, ghi chép thời đại

2 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

Quan sát thế gian, ghi chép thời đại

2 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

Quan sát thế gian, ghi chép thời đại

2 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

Quan sát thế gian, ghi chép thời đại

2 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

Quan sát thế gian, ghi chép thời đại

2 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Có một số việc cho dù có thể làm lại từ đầu, cũng rất khó lại trở lại nguyên điểm. Dù cho là con đường giống nhau, nhân sinh có thể hai lần đi ngang qua, cũng không còn sẽ có cảm giác ban đầu. Những cái kia đều là chuyện quá khứ, người phải đi về phía t

2 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Bán hành SLL < Trích: Bố Tiêu Dao Tử > Ahihi

2 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Bán hành SLL < Trích: Bố Tiêu Dao Tử > Ahihi

2 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Bán hành SLL < Trích: Bố Tiêu Dao Tử > Ahihi

2 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Bán hành SLL < Trích: Bố Tiêu Dao Tử > Ahihi

2 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Bán hành SLL < Trích: Bố Tiêu Dao Tử > Ahihi

2 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Mời đại lão đến nói hai câu...

2 năm trước

Đế Thiên

Đế Thiên

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

2 năm trước

Đế Thiên

Đế Thiên

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

2 năm trước

Đế Thiên

Đế Thiên

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

2 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

+84362958408

Telegram

tienhienthuvien@vidian.me

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2022 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện