Đế Bá Toàn Tập [Phần III]

Táng Địa | 2019-08-24 | 13480

    Đế Bá, một quyển tiểu thuyết vô địch lưu siêu cấp của tác giả Yếm Bút Tiêu Sinh, hiện vẫn đang còn ra chương.

đế bá toàn tập

Đế Bá

Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh

Người làm: Tiếu Thương Thiên

Nguồn: Tàng Thư Viện

---o0o---

Cảnh Giới Đế Bá

Đế Bá Cửu Giới:

1. Khấu Cung cảnh:

 • Khấu Môn

 • Tinh Giác

 • Huyết Dũng

2. Thác Cương cảnh:

 • Trúc Công Pháp

 • Nạp Tinh Khí

 • Thác Cương Thổ

3. Uẩn Thể cảnh:

 • Tráng Huyết

 • Thối Thể

 • Tẩy Lễ

4. Tịch Cung cảnh: Chỉ có thể mở ra một cái mệnh cung

 • Cung Khởi

 • Dũng Tuyền

 • Nhiên Hoả

 • Phá Thổ

 • Kình Trụ

5. Tráng Thọ cảnh:

 • Thối Bảo

 • Tụ Hoa

 • Kiêu Thọ Luân

6. Chân Mệnh cảnh:

 • Tế Chân Mệnh

 • Tác Chân Giải

 • Chuyển Áo Nghĩa

 • Hóa Đạo Pháp

7. Hoa Cái cảnh:

 • Thôn Yên Hà

 • Huyết Trùng Tiêu

 • Xán Mệnh Cung

8. Niết Dục cảnh:

 • Thông Thể Phách

 • Dục Thể

 • Tấn Thân

9. Thiên Nguyên cảnh: (đạp không phi hành)

 • Khai Trí

 • Thối Mệnh

 • Trúc Kiều

10. Dục Thần cảnh: Hào Hùng

 • Dựng Thần

 • Uẩn Thần

 • Thông Thần

 • Hoá Thần

11. Huyền Mệnh cảnh: Lần thứ 2 mở mệnh cung, vô luận ở tầng nào tối đa mở ra 3 cái mệnh cung

 • Ích Cung: 【 Tân Hầu 】3 cái mệnh cung

 • Vấn Thiên: 【 Hoàng Hầu】

 • Bạn Thiên: 【 Nghịch Hầu】

 • Trảm Ách: 【 Phá Mệnh Hầu】

 • 【 Thiên Hầu 】 4 mệnh cung (Khởi điểm của cảnh giới Huyền Mệnh)

 • 【 Đại Đạo Hầu 】 5 mệnh cung

 • 【 Vô Thượng Hầu 】 6 mệnh cung (Cảnh giới cực hạn của Huyền Mệnh)

12. Trích Tinh cảnh 【 Chân Nhân 】 Cần dẫn cửu thiên tinh thần để đúc ra tinh thần thuộc về mình.

 • 1 tinh Chân Nhân

 • 2 tinh Chân Nhân

 • 3 tinh Chân Nhân

 • 4 tinh Chân Nhân

 • 5 tinh Chân Nhân

 • 6 tinh Chân Nhân

 • 7 tinh Chân Nhân

 • 8 tinh Chân Nhân 【 Kỵ Thiên 】

 • 9 tinh Chân Nhân 【 Vĩnh Phong 】

13. Cổ Thánh: Lần thứ 3 khai mở mệnh cung, tối đa mở ra 7 cái mệnh cung.

 • Tiểu Thánh 【 Tịch Cung 】

 • Thiếu Thánh 【 Hóa Vực 】

 • Đại Thánh 【 Thành Thành 】

 • 【 Bổ Thiên Thánh 】 5 mệnh cung

 • 【 Bổ Đạo Thánh 】 6 mệnh cung

 • 【 Thiên Thánh 】 7 mệnh cung (Khởi điểm của cảnh giới Cổ Thánh)

 • 【 Đại Đạo Thánh 】 8 mệnh cung 【 Kỵ Thiên 】

 • 【 Vô Thượng Thánh 】 9 mệnh cung (Cực hạn của cảnh giới Cổ Thánh)

 • 【 Chiến Thánh 】 10 mệnh cung

 • 【 Thí Tiên Thánh 】 11 mệnh cung

 • 【 Nguyên Thuỷ Thánh 】 12 mệnh cung

 • 【 Chân Ngã Thương Thiên 】 13 mệnh cung

14. Thánh Tôn:

 • Tiểu Thánh Tôn - 9 hoàn - Đại đạo chi cương

 • Đại Thánh Tôn - 36 hoàn - Chu thiên

 • Bảo Thánh Tôn - 50 hoàn - Đại diễn

 • Giới Tôn - 81 hoàn

 • Thế Tôn - 99 Thần hoàn

 • Thế Tôn Trảm Đạo ( cảnh giới Trích Tinh cần Bát tinh Chân Nhân trở lên, cảnh giới Cổ Thánh cần chín cái mệnh cung trở lên)

15. Thánh Hoàng:

 • Bách Thánh Hoàng (100 hoàn)

 • Thiên Thánh Hoàng (1000 hoàn)

 • Vạn Thánh Hoàng (9999 hoàn)

 • Chúng Sinh Thánh Hoàng (Độ thọ suy)

 • Đại Địa Thánh Hoàng

 • Tề Thiên Thánh Hoàng (Đại đạo gông xiềng)

16. Đại Hiền:

 • Sơ thế Đại Hiền ___

 • Vấn thế Đại Hiền__|⇒ Đại giáo lão tổ

 • Bình thế Đại Hiền_|

 • Phổ thế Đại Hiền

 • Thịnh thế Đại Hiền ⇒ Trong truyền thuyết cường nhân

  • Đại Thế đạo ⇒ Phong Thần/Đại Thế Hiền (Bất hủ tồn tại)

   • Hiền Chủ

   • Hiền Hoàng (Dựng nước)

   • Hiền Thánh

   • Tiên Hiền (Xây bảng lập vị)

   • Hiền Linh (Tụ sinh linh lực)

   • Hiền Đạo (Tụ sinh linh đạo -> Phong Thần)

   • Hiền Thần - Thần Vương

    • Tiểu Thần Vương

    • Trung Thần Vương

    • Đại Thần Vương

    • Chân Thần Vương

    • Đế Phong Thần Vương (Tiên Đế sắc phong)

   • Hiền Tổ - Thần Hoàng

    • Đại Thần Hoàng

    • Thiên Thần Hoàng

    • Chí Tôn Thần Hoàng

    • Cực Đạo Thần Hoàng

    • Hoành Thế Thần Hoàng (phá vỡ đại đạo gông xiềng)

    • Cửu Giới Thần Hoàng (Tiên Đế sắc phong vs Cửu giới tán thành)

    • Truyền Kỳ Thần Hoàng (Hoành kích)

  • Thương Thiên đạo ⇒ Thiên Đạo Hiền

   • Đạo Tử

   • Đạo Sư

   • Đạo Tôn

   • Thiên Nhân (cảm nhận Thiên Mệnh)

   • Thiên Tướng

   • Thiên Thần

   • Đế Hầu (tiếp nhận Thiên Mệnh)

   • Đế Trữ (Thiên Mệnh thừa nhận)

  • ⇒ Đỉnh phong Tam cảnh:

  • Hoành Kích Tiên Đế ( Chống đỡ 1000 chiêu phổ thông (không dùng Thiên Mệnh ) của Tiên Đế )

  • Kháng Hành Tiên Đế ( Chống đỡ 1000 chiêu của Tiên Đế có dùng Thiên Mệnh, hoặc là có thể đào thoát được Tiên Đế truy sát, hoặc là chống đỡ được một chiêu khi Tiên Đế dùng bản mệnh chân khí đánh ra Chân · Thiên Đồ )

  • Tề Khu Tiên Đế ( Cho dù Tiên Đế dùng mọi thủ đoạn đều giết không được ngươi)

17. Tiên Đế: Gánh chịu một đầu Thiên Mệnh Cửu giới

 • Nhất phẩm Tiên Đế
 • Nhị phẩm Tiên Đế
 • Tam phẩm Tiên Đế
 • Tứ phẩm Tiên Đế
 • Ngũ phẩm Tiên Đế
 • Lục phẩm Tiên Đế
 • Thất phẩm Tiên Đế
 • Bát phẩm Tiên Đế
 • Cửu phẩm Tiên Đế

 

Đế Bá Đệ Thập Giới

 1. Đạo Trần (100 đầu Hỗn Độn khí)
 2. Đạo Nghĩ (500)
 3. Đạo Trùng (1000)
 4. Đạo Xà (5000) - 1-4 mệnh cung
 5. Đạo Hổ (1 vạn)
 6. Đạo Đồng (5 vạn)
 7. Đạo Nhân (10 vạn)
 8. Đạo Sứ (50 vạn)
 9. Đạo Sư (100 vạn)
 10. Đạo Hầu (200 vạn)
 11. Đạo Vương (500 vạn)
 12. Đạo Hoàng (800 vạn)
 13. Đạo Tôn (10 triệu)
 14. Đạo Hiền (30 triệu)
 15. Đạo Thánh (50 triệu)
 16. Đạo Thiên (100 triệu)
  • Phong Thần (Mệnh cung + Đại đạo ⇒ Đồ đằng)
   • Thượng Thần
   • Cổ Thần (12 đồ đằng)
  • Thiên Mệnh⇒ Đại Đế Tiên Vương
 17. Đại Đế (tam tộc gánh chịu Thiên Mệnh) - Tiên Vương (bách tộc)

 

Đế Bá Tam Tiên Giới

 1. Chân Đồ Nhất cấp
 2. Chân Đồ Nhị cấp
 3. Chân Đồ Tam cấp
 4. Chân Đồ Tứ cấp
 5. Chân Đồ Ngũ cấp
 6. Chân Đồ Lục cấp
 7. Chân Đồ Thất cấp
 8. Chân Đồ Bát cấp
 9. Chân Đồ Cửu cấp
 10. Chân Sĩ
 11. Chân Nhân
 12. Chân Kiệt
 13. Chân Hào
 14. Chân Hoàng
 15. Chân Thánh
 16. Chân Thần
  • Đăng Thiên Phong Thần
   • Khai thác 2 Mệnh cung ⇒ Đăng thiên
   • Khai thác 3-11 Mệnh cung ⇒ Nhất - Cửu trọng thiên
   • Khai thác 12 Mệnh cung ⇒ Bất Hủ
    • Nhất thế Bất Hủ
    • Bách thế Bất Hủ
    • Thiên thế Bất Hủ
    • Vạn thế Bất Hủ
    • Bách Vạn thế Bất Hủ
    • Thiên Vạn thế Bất Hủ
    • Kỷ nguyên Bất Hủ
    • Trường tồn Bất Hủ:
     • Nửa bước Trường Tồn
     • Đại thành Trường Tồn
     • Điên thân Trường Tồn
     • Chí tôn Trường Tồn
     • Viễn Đạo Trường Tồn
  • Chứng Đạo Thành Đế (luyện mệnh cung tứ tượng ⇒ Đại Đạo chi tuyền) ⇒ Chân Đế
 17. Chân Đế - thắp sáng từng mệnh cung
  • 1-12 mệnh cung
  • 12 Mệnh cung quy nhất, Đại Đạo chi tuyền ⇒ Đạo Nguyên ⇒ Thuỷ Tổ
 18. Chân Tiên

 

Mệnh Cung

 • 4 cung vi Vực
 • 5 cung vi Hoang
 • 8 cung vi Quốc
 • 9 cực vi Tôn
 • 10 viên Vô Khuyết
 • 11 Vạn Cổ Kỳ Tích
 • 12 cung vi Thiên
 • 13 cung Chân Ngã Thương Thiên
 • Mệnh Cung tứ đại yếu tố
  • Cổ Hư Chân Văn - Sinh Mệnh chi trụ
  • Thiên Đạo Thuỷ Tự - Sinh Mệnh Hồng Lô
  • Mệnh Bí Khải Nguyên - Sinh Mệnh chi tuyền
  • Kỷ Nguyên chi Diệp - Sinh Mệnh chi thụ

 

Dược Sư đẳng cấp

 1. Tiểu dược sư
 2. Đại dược sư
 3. Dược tông sư
 4. Đại tông sư
 5. Diệu dược sư
 6. Thánh dược sư
 7. Truyền Kỳ dược sư
 8. Dược Đế
 9. Dược Thần

Phần 4: Đế Bá Toàn Tập Phần IV 

============

    Viết xuống "Đế Bá Toàn Tập [Phần III]" không dễ, hi vọng mọi người tán dương!Tóm tắt Huyền huyễn


Từ khóa:

de ba, đế bá, đế bá toàn tập, sơ lược đế bá, review đế bá, tóm tắt đế bá, lý thất dạ, đế bá lý thất dạ, truyện đế bá, review truyện, tóm tắt truyện

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

 • Đại Hiền Triết

  Đại Hiền Triết

  dục thần

  Còn nhiều lắm
 • Đại Hiền Triết

  Đại Hiền Triết

  dục thần

  Không ngờ ta vẫn còn bước tiếp được
 • Đại Hiền Triết

  Đại Hiền Triết

  dục thần

  Dục Thần cảnh: Hào Hùng Dựng Thần Uẩn Thần Thông Thần Hoá Thần
 • Đại Hiền Triết

  Đại Hiền Triết

  thiên nguyên

  Sớm đã vô địch, ta còn gì nữa để lưu luyến nữa đâu?
 • Đại Hiền Triết

  Đại Hiền Triết

  thiên nguyên

  Ài, vô địch thật tịch mịch.
 • Đại Hiền Triết

  Đại Hiền Triết

  thiên nguyên

  Dục Thần Cảnh, hãy chờ ta!
 • Đại Hiền Triết

  Đại Hiền Triết

  thiên nguyên

  Khai Trí Trúc Mệnh Trúc Kiều
 • Đại Hiền Triết

  Đại Hiền Triết

  niết dục

  Thiên Nguyên Cảnh, hãy chờ ta!
 • Đại Hiền Triết

  Đại Hiền Triết

  niết dục

  Tiên Đế cường giả, kinh khủng như vậy?
 • Đại Hiền Triết

  Đại Hiền Triết

  niết dục

  Sắp đạp không phi hành được rồi.
 • Đại Hiền Triết

  Đại Hiền Triết

  niết dục

  Vô địch đã tịch mịch, nay lại càng mạnh hơn...
 • Đại Hiền Triết

  Đại Hiền Triết

  niết dục

  Thông Thể Phách Dục Thể Tấn Thân
 • Đại Hiền Triết

  Đại Hiền Triết

  hoa cái

  Nay ta đã vô địch trong Táng Địa. Tại vi diện đa trọng đa chiều thông tin này, mình ta độc bá, không ai có thể cản!
 • Đại Hiền Triết

  Đại Hiền Triết

  hoa cái

  Thôn Yên Hà, Huyết Trùng Tiêu, Xán Mệnh Cung!
 • Đại Hiền Triết

  Đại Hiền Triết

  hoa cái

  Thôn Yên Hà, Huyết Trùng Tiêu, Xán Mệnh Cung!
 • Đại Hiền Triết

  Đại Hiền Triết

  chân mệnh

  Tế Chân Mệnh Tác Chân Giải Chuyển Áo Nghĩa Hóa Đạo Pháp
 • Đại Hiền Triết

  Đại Hiền Triết

  tịch cung

  Không biết liệu ta có đột phá được đến Tráng Thọ hay không nha?
 • Đại Hiền Triết

  Đại Hiền Triết

  tịch cung

  Không biết ta đã đến Kình Trụ chưa ta?
 • Đại Hiền Triết

  Đại Hiền Triết

  tịch cung

  Ha ha, Mệnh Cung, mở ra cho ta!
 • Thật lòng thì ta rất thích cách phân chia cảnh giới của Đế Bá. Mặc dù nhiều và hơi rối nhưng nó cho ta cảm nhận tiên đạo dài bao la bất tận cùng sự vất vả của tu tiên giả. Rất phù hợp với đề tài tu tiên, nơi thế gian rộng lớn vô biên.
Táng Địa

Táng Địa

Táng thư bất táng nhân

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

Mạn đàm Mục Thần Ký, nói một chút nội hàm của tác phẩm

Đường Gia Tam Thiếu đến cùng đã làm gì? Vì sao bây giờ anti fan khắp nơi trên đất, bị dân mạng nhất trí thóa mạ!

Tiên Nghịch nhân vật toàn tập • Phần XV

Kinh điển trích lời Tuyết Trung Hãn Đao Hành

Linh Dục Tú

Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc

Những phong tục tập quán đáng sợ của Trung Hoa (phần 5) – Ba tấc kim liên - Nước mắt của thiếu nữ thời xưa.

Tiểu thuyết nào của Canh Tục đẹp mắt nhất? Bách khoa toàn thư tác phẩm Canh Tục

Trải qua 10 năm, Vô Hạn Khủng Bố như mặt trời giữa trưa, mà quyển vô hạn lưu thủy tổ này đã sớm xuống dốc

Thương Nguyệt

Nông Phu Hung Mãnh đẹp không? Quyển tiểu thuyết này giảng cố sự gì?

Cổ Chân Nhân: Danh sách Cổ Trùng phần I

Kiết Dữ 2 vì sao có thể trở thành lịch sử tưởng tượng đệ nhất nhân?

Tử Xuyên Tú

Nếu Dược lão là một nhân vật nữ, mỹ mạo thiên tiên thì cốt truyện Đấu Phá sẽ trở thành như thế nào?

Lời nguyền: tác giả càng dụng tâm viết truyện thì thành tích của tác phẩm ấy càng không tốt?

Tạp luận về Hoàng Thường – Cửu Âm Chân Kinh

Sơ lược Quỷ Dị Tu Tiên Thế Giới

Đại Thần cấp bậc Bạch Kim là gì? Danh sách đại thần cấp bậc Bạch Kim

Chi Tiết Thuật Pháp Mao Sơn - Phần 2

DONATE

MOMO: 036 295 8408 | NGUYEN HOANG SON

BIDV: 311 10 00 090 4056 | NGUYEN HOANG SON


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ