Đế Bá Toàn Tập [Phần VII]

Táng Địa | | 22039

Tóm tắt Huyền huyễn

đế bá toàn tập

Đế Bá Toàn Tập Phần VII
Thế Lực

U Thánh Giới
— Nam Diêu Vân
—— Thiên Lý Hà: Thiên Lý Tiên Đế sáng lập, là đầu cá chép 800 vạn năm trước Lý Thất Dạ nuôi dưỡng. Thuộc yêu tộc, nữ tính, thành đạo ở thời đại Chư Đế, tại Đệ Thập Giới tham gia chung cực chinh chiến lần thứ 6 thì chiến tử. Truyền nhân Lam Vận Trúc, nữ tính, hậu đại của Phi Dương Tiên Đế, theo Lý Thất Dạ lên Đệ Thập Giới.
—— Ngu Sơn Lão Tiên Quốc: Địa Ngu Tiên Đế sáng lập, một môn song đế. Địa Ngu Tiên Đế thuộc mị linh tộc, thành đạo ở thời đại Thác Hoang, sống 5 thế, thế thứ 6 thành tựu Tiên Đế. Phàm Trần Tiên Đế thuộc nhân tộc, thành đạo ở thời đại Chư Đế. Truyền nhân là Tiên Phàm, thuộc nhân tộc, nữ tính.
— Đông U Cương
—— Vạn Cốt Hoàng Tọa: Vạn Cốt Tiên Đế sáng lập, một môn tam đế. Vạn Cốt Tiên Đế là tiên đế đầu tiên của quỷ tộc, thành đạo tại thời đại Mãng Hoang, ở Đệ Thập Giới bị Thiên Tru mà chết. Dưỡng Sinh Tiên Đế thuộc quỷ tộc thành đạo tại thời đại Thác Hoang thời đại. Diệu Thế Tiên Đế thuộc quỷ tộc, thành đạo tại thời đại Chư Đế. Truyền nhân Đế Tọa, đã tự sát.
—— Vạn Thế Cổ Quốc: Nhất Thế Tiên Đế sáng tạo, một môn song đế. Nhất Thế Tiên Đế thuộc quỷ tộc, thành đạo ở thời đại Chư Đế, lúc đi vào Đệ Thập Giới bị một vị Đại Đế nào đó giết chết. Nhị Thế Tiên Đế thuộc quỷ tộc, ở Đệ Thập Giới bị Lý Thất Dạ dùng Thiên Tru giết chết. Truyền nhân Thiên Luân Hồi.
—— Âm Dương Môn: Âm Dương Tiên Đế sáng lập, thuộc quỷ tộc, thành đạo ở thời đại Chư Đế. Ở Kiêu Hoành Châu bị Ma Cô giết chết.
— Tây Thủy Thương
—— Trùng Hoàng Đế Thống: Quỷ Trùng Tiên Đế sáng lập, thuộc quỷ trùng tộc, thành đạo tại thời đại Thác Hoang. Ở Kiêu Hoành Châu bị Lý Thất Dạ dùng Thiên Tru giết chết.
— Bắc Trạch Địa
—— Minh Độ Trạch: Minh Độ Tiên Đế sáng lập, chủng tộc đặc thù, không tính là quỷ tộc, thành đạo tại thời đại Chư Đế, là đệ tử của Lý Thất Dạ.
—— Cự Khuyết Thánh Địa: Cự Thiên Tiên Đế sáng lập, thuộc quỷ tộc, thành đạo tại thời đại Chư Đế.

Thạch Dược Giới
— Dược Vực
—— Dược Quốc: Dược Tổ Tiên Đế sáng lập, một môn tam đế, bốn vị Dược Đế. Truyền nhân Minh Dạ Tuyết, là Thần Thạch ở Bệ Ngạn Thú Thổ, nữ tính, vốn là cục đá năm xưa Lý Thất Dạ thường mang bên người, hiện đã theo Lý Thất Dạ lên Đệ Thập Giới.
—— Tiễn gia: Đệ Nhất Tiễn Tiên Đế sáng lập, thuộc thạch nhân tộc, thành đạo ở thời đại Chư Đế, ở Đệ Thập Giới bị Thiên Tru mà chết. Truyền nhân Tiễn Vô Song, thể chất Phượng Ảnh Thể, đã theo Lý Thất Dạ lên Đệ Thập Giới.
—— Tinh Hải Giáo: Tinh Ngọc Tiên Đế sáng lập, đã bị diệt môn. Tinh Ngọc Tiên Đế thuộc yêu tộc, thành đạo ở thời đại Chư Đế. Truyền nhân Bội Ngọc công tử, đã bị Lý Thất Dạ bóp chết.
—— Cự Trúc Quốc: Nhạn nhi, tỳ nữ của Lý Thất Dạ sáng lập. Cự Trúc là thủ hộ thần linh, là gốc đây được Lý Thất Dạ trồng xuống ở ngàn vạn năm trước. Truyền nhân Tử Yên phu nhân, đã theo Lý Thất Dạ lên Đệ Thập Giới
—— Thiên Tùng Sơn: Thiên Tùng Thụ Tổ sáng lập, được Hồng Thiên Nữ Đế điểm hóa, về sau Lý Thất Dạ truyền cho Trấn Đế Thuật bản hoàn chỉnh, hiện đã theo Lý Thất Dạ lên Đệ Thập Giới. Truyền nhân Phong Hoàng.
—— Thiên Phong Thần Tông: Một tọa hạ chiến tướng vô địch Thần Hoàng của Lý Thất Dạ sáng lập. Mục đích là thủ hộ Hoàng Ngưu Long cùng Vò Gốm, hiện đã bị diệt. Hoàng Ngưu Long đã theo Lý Thất Dạ lên Đệ Thập Giới.
—— Bách Luyện Thế Gia: Bách Luyện Tiên Đế sáng lập, thuộc yêu tộc, thành đạo ở thời đại Chư Đế. Truyền nhân Bạch Phát Dược Thần, đã tự sát.
—— Tĩnh Viên: Điền Ông Dược Đế kiến lập, thuộc nhân tộc. Truyền nhân Viên Thải Hà, đã theo Lý Thất Dạ lên Đệ Thập Giới.
— Thạch Vực
—— Tiễn Long Thế Gia: Ngọc Long Tiên Đế sáng lập, một môn tứ đế. Ngọc Long Tiên Đế thuộc thạch nhân tộc, thành đạo ở thời đại Mãng Hoang. Băng Phong Tiên Đế thuộc thạch nhân tộc, thành đạo bởi Lý Thất Dạ. Truyền nhân Mai Ngạo Nam, 11 cái mệnh cung.
—— Thạch Phong Quốc: Thạch Phong Tiên Đế sáng lập, đã bị Lý Thất Dạ diệt môn. Thạch Phong Tiên Đế thuộc thạch tộc, thành đạo tại thời đại Chư Đế. Truyền nhân Diệp Khuynh Thành, là Minh Kính Thạch ở Bệ Ngạn Thú Thổ, chết dưới Thiên Diệt.
—— Thiên Trận Tông: Đại đệ tử của Trận Cực Tiên Đế sáng lập. Trận Cực Tiên Đế thuộc thạch nhân tộc, thành đạo ở thời đại Chư Đế. Truyền nhân Trận Cực Thiếu Hoàng, bị Thiên Hà Thần Giao giết chết.
— Thú Vực
—— Ngự Thú Thành: Ngự Thú Tiên Đế sáng lập, một môn song đế. Ngự Thú Tiên Đế thuộc yêu tộc, thành đạo ở thời đại Thác Hoang. Thanh Hà Tiên Đế thuộc yêu tộc, thành đạo ở thời đại Chư Đế, chiến tử ở chinh chiến chung cực lần 6. Truyền nhân Long Kinh Tiên, nữ tính, 12 mệnh cung, đã theo Lý Thất Dạ lên Đệ Thập Giới.
—— Đề Thiên Cốc: Kỳ Lân Tiên Đế sáng lập, một môn song đế, đã bị Lý Thất Dạ diệt môn. Kỳ Lân Tiên Đế thuộc yêu tộc, thành đạo ở thời đại Chư Đế, ở Đệ Thập Giới bị Thế Đế giết chết. Kim Xà Tiên Đế thuộc yêu tộc, thành đạo ở thời đại Chư Đế. Truyền nhân Kim Ô Thái Tử bị Lý Thất Dạ bóp chết.
—— Thần Thú Thiên Vực: Bàn Long Tiên Đế sáng lập, một môn tam đế, bốn vị Dược Đế. Chiếm lĩnh Bệ Ngạn Thú Thổ, về sau bị Lý Thất Dạ cùng Hồng Thiên chưa thành Tiên Đế điểm binh chinh chiến diệt đi. Bàn Long Tiên Đế thuộc yêu tộc, thành đạo tại thời đại Mãng Hoang. Truyền nhân Cửu Đầu Điểu, bị Lý Thất Dạ giết chết.
—— Thiết gia: Thiên Hỏa Thần Nữ kiến lập, là tọa hạ chiến tướng của Lý Thất Dạ. Truyền nhân Thiết Lan, nữ tính.

Thiên Linh Giới
— Thâm Hác Hải
—— Cổ Thuần Tứ Mạch: Cổ Thuần Tiên Đế sáng lập, một môn tam đế. Cổ Thuần Tiên Đế, thuộc Mị Linh tộc, thành đạo ở thời đại Mãng Hoang. Yến Thế Tiên Đế, thuộc Mị Linh tộc, nữ tính, thành đạo ở thời đại Chư Đế, chiến tử ở Chung Cực Chinh Chiến lần 6. Trầm Hải Tiên Đế, thuộc Mị Linh tộc, thành đạo ở thời đại Chư Đế, ở Đệ Thập Giới. Truyền nhân Thuần Dương Tử, thuộc Mị Linh tộc, Kim Cương Thể đại thành.
—— Bộ Chiến Thế Gia: Cổ lão thế gia truyền thừa, thâm bất khả trắc. Cùng Đại Tuyền Qua có nguồn gốc, hư hư thực thực là Mị Linh tộc khởi nguyên thế gia. Bộ Chiến Tiên Đế, thuộc Mị Linh tộc, thành đạo tại thời đại hắc ám Cổ Minh. Truyền nhân Bộ Chiến Phong.
—— Tốc Đạo Thánh Địa: Tốc Đạo Tiên Đế sáng lập, thuộc Mị Linh tộc, người trở thành Tiên Đế nhanh nhất, thành đạo tại thời đại Chư Đế, hiện ở Đệ Thập Giới.
—— Thái Dương Tông: Một vị Thái Dương tiên thể đại thành sáng lập, Thái Dương tiên thể đại thành, thuộc Mị Linh tộc, thành đạo tại thời đại Chư Đế, hiện ở Đệ Thập Giới. Truyền nhân Thái Dương Vương, đã bị Lý Thất Dạ bóp chết.
—— Tị Trần Dương: Một vị Vô Cấu tiên thể đại thành sáng lập. Truyền nhân Lâm đạo trưởng, bị Lý Thất Dạ bóp chết.
—— Cẩm Tú Cốc: Một trong hai cái thế lực lớn nhất của nhân tộc ở Thiên Linh Giới. Truyền nhân Khổng Cầm Như, nữ tính.
— Bích Dương Hải
—— Tổ Lục: Nhất môn tam thụ tổ, bị Lý Thất Dạ diệt môn, ba cái thụ tổ bị Lý Thất Dạ luyện thành Tổ Mộc Thập Bát Bạo. Truyền nhân Lục Hoàng, Khê Trúc Tiên bị Lý Thất Dạ bóp chết.
—— Hoàng Kim Tự: Hoàng Kim Trúc Tổ sáng lập, nhất môn song thụ tổ, Ngân Thiết Thụ Tổ. Truyền nhân Diệp Tiểu Tiểu, thuộc thụ tộc, nữ tính, đã theo Lý Thất Dạ đi Đệ Thập Giới.
—— Thiên Đằng Thành: Tổ Đằng thụ tổ sáng lập. Truyền nhân Hách Ngọc Trân, nữ tính, bị Lý Thất Dạ bóp chết.
—— Khổng Tước Địa: Khổng Tước Thụ Tổ sáng lập, một trong hai căn cứ lớn nhất của nhân tộc ở Thiên Linh Giới.
—— Vô Cấu tam tông: Gồm Vô Cấu Tông, Thánh Tuyền Tông, Thôn Ma Tông, được sáng lập bởi Vô Cấu Tiên Đế, thuộc Mị Linh tộc, Vô Cấu tiên thể đại thành, thành đạo ở thời đại Chư Đế, đã chiến tử ở Chung Cực Chinh Chiến lần 6. Truyền nhân Trác Kiếm Thi, Liễu Như Yên.
— Long Yêu Hải
—— Thất Vũ Các: Thiên Thủy Hải Thần sáng lập, nhất môn tam hải thần. Thiên Thủy Hải Thần, cùng thời đại với Mộc Trác Tiên Đế. Thâm Lam Hải Thần, hải yêu tộc. Truyền nhân Thất Hải Nữ Vũ Thần, nữ tính.
—— Hải Loa Hào: Hải Loa Hải Thần sáng lập, nhất môn song hải thần. Hải Loa Hải Thần, Hư Vô thể đại thành, cùng thời đại Kiêu Hoàn Tiên Đế. Thôn Giang Hải Thần, hải yêu tộc. Truyền nhân Già Hải Thiên Tử, bị Lý Thất Dạ bóp chết.
—— Chân Vũ Thánh Địa: Chân Vũ Hải Thần sáng lập, cùng thời đại với Minh Nhân Tiên Đế. Truyền nhân Đạm Đài Nhược Nam, nữ tính.
—— Đế Vương Cốc: Đế Giải Hải Thần sáng lập, cùng thời đại với Ngâm Thiên Tiên Đế, bị Lý Thất Dạ diệt môn. Truyền nhân Đế Giải Bá Chủ, bị Liễu Như Yên bóp chết.
—— Giản gia: Giản Văn Tâm, Giản Văn Đế tỷ muội sáng lập. Truyền nhân Giản Tiểu Thiết, có Chân Long huyết thống, hậu nhân Dạ Đề Tiên Đế.
—— Động Đình Hồ: Âm Nha tứ quân, Ngân Hồ quân đoàn, Thiết Huyết Hồ Doanh thành viên ( hồng, hứa, lâm, trương ) sáng lập. Truyền nhân Hồng Ngọc Kiều, nhân tộc, nữ tính.
—— Cự Long Quốc: Lão Yêu Long kiến lập, là nơi tụ tập của Long tộc.
— Thần Chỉ Châu
—— Bất Tử Môn: Bất Tử Tiên Đế sáng lập, chủng tộc đặc thù, thành đạo ở thời đại Chư Đế. Truyền nhân Hoàng Năng Tuyền, có một nửa huyết mạch nhân tộc.
—— Cổ Linh Uyên: Ám Hắc Tổ Vương sáng lập, bị Lý Thất Dạ diệt môn. Truyền nhân Hoàng Vũ Hiên, bị Lý Thất Dạ bóp chết.
— Thế lực khác
—— Thiên Tiên Lâu: Mị Linh tộc truyền thừa. Truyền nhân Mộc Thiếu Long.
—— Thần Mộng Thiên: Thần Mộng Thiên kiến lập, bị Lý Thất Dạ diệt môn. Truyền nhân Mộng Trấn Thiên, bị Lý Thất Dạ bóp chết.
—— Sát Thần Đạo: Sát Thần Dạ Đoàn ( thuộc Âm Nha ) thành viên sáng lập. Truyền nhân Tư Mã Ngọc Kiếm, nữ tính, đã theo Lý Thất Dạ lên Đệ Thập Giới.

Xem tiếp: Đế Bá Toàn Tập Phần VIII

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Phá Thiên Quân

Phá Thiên Quân

Muốn hiểu một người, chỉ cần xem mục đích đến và xuất phát điểm của họ có giống nhau không, thì có thể biết được họ có thật lòng không.

4 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Bán hành SLL Xuyên Không Gian , Thời Gian< Trích: Bố Tiêu Dao Tử > Ahihi

4 năm trước

Tiêu Dao Tử

Tiêu Dao Tử

Bài viết rất hay và bổ ích, cảm ơn ad đã bỏ công sức ra review cho mọi người đọc ^^

4 năm trước

tieungu

tieungu

quay đầu tang thương, hận này rả rích,

4 năm trước

tieungu

tieungu

quay đầu tang thương, hận này rả rích,

4 năm trước

tieungu

tieungu

quay đầu tang thương, hận này rả rích,

4 năm trước

tieungu

tieungu

quay đầu tang thương, hận này rả rích,

4 năm trước

Đế Thiên

Đế Thiên

Đế Thiên đã dạo chơi nơi này aaaaaaaaaaaaaaaaa

4 năm trước

Phàm thánh

Phàm thánh

Đối với ta mà nói, sống được lâu cùng ngắn, cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần khi sống cảm giác được nhịp tim của chính mình, như vậy đã đủ để cho ta thỏa mãn

4 năm trước

Phàm thánh

Phàm thánh

Đối với ta mà nói, sống được lâu cùng ngắn, cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần khi sống cảm giác được nhịp tim của chính mình, như vậy đã đủ để cho ta thỏa mãn

4 năm trước

Phàm thánh

Phàm thánh

Đối với ta mà nói, sống được lâu cùng ngắn, cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần khi sống cảm giác được nhịp tim của chính mình, như vậy đã đủ để cho ta thỏa mãn

4 năm trước

Phàm thánh

Phàm thánh

Đối với ta mà nói, sống được lâu cùng ngắn, cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần khi sống cảm giác được nhịp tim của chính mình, như vậy đã đủ để cho ta thỏa mãn

4 năm trước

Phàm thánh

Phàm thánh

Đối với ta mà nói, sống được lâu cùng ngắn, cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần khi sống cảm giác được nhịp tim của chính mình, như vậy đã đủ để cho ta thỏa mãn

4 năm trước

Phàm thánh

Phàm thánh

Đối với ta mà nói, sống được lâu cùng ngắn, cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần khi sống cảm giác được nhịp tim của chính mình, như vậy đã đủ để cho ta thỏa mãn

4 năm trước

Phàm thánh

Phàm thánh

Đối với ta mà nói, sống được lâu cùng ngắn, cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần khi sống cảm giác được nhịp tim của chính mình, như vậy đã đủ để cho ta thỏa mãn

4 năm trước

Phàm thánh

Phàm thánh

Đối với ta mà nói, sống được lâu cùng ngắn, cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần khi sống cảm giác được nhịp tim của chính mình, như vậy đã đủ để cho ta thỏa mãn

4 năm trước

Phàm thánh

Phàm thánh

Đối với ta mà nói, sống được lâu cùng ngắn, cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần khi sống cảm giác được nhịp tim của chính mình, như vậy đã đủ để cho ta thỏa mãn

4 năm trước

Phàm thánh

Phàm thánh

Đối với ta mà nói, sống được lâu cùng ngắn, cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần khi sống cảm giác được nhịp tim của chính mình, như vậy đã đủ để cho ta thỏa mãn

4 năm trước

Phàm thánh

Phàm thánh

Đối với ta mà nói, sống được lâu cùng ngắn, cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần khi sống cảm giác được nhịp tim của chính mình, như vậy đã đủ để cho ta thỏa mãn

4 năm trước

Không có gì ở đây ngoại trừ thần văn bên trên đề viết. Mãi lưu truyền hậu thế.

4 năm trước

Nguyệt Khuyết

Nguyệt Khuyết

Không có gì ở đây ngoại trừ thần văn bên trên đề viết. Mãi lưu truyền hậu thế.

4 năm trước

Nguyệt Khuyết

Nguyệt Khuyết

Không có gì ở đây ngoại trừ thần văn bên trên đề viết. Mãi lưu truyền hậu thế.

4 năm trước

Haumonannai

Haumonannai

Cổ Minh ta, trên hận thương thiên, dưới hận nhà người, tử âm quạ!

4 năm trước

Haumonannai

Haumonannai

Cổ Minh ta, trên hận thương thiên, dưới hận nhà người, tử âm quạ!

4 năm trước

Haumonannai

Haumonannai

Cổ Minh ta, trên hận thương thiên, dưới hận nhà người, tử âm quạ!

4 năm trước

Haumonannai

Haumonannai

Cổ Minh ta, trên hận thương thiên, dưới hận nhà người, tử âm quạ!

4 năm trước

xxxtieunguxxx

xxxtieunguxxx

Sống ở thế gian, thống khổ nhất không ai qua được rõ ràng đang chờ chết, lại xa xa khó vời đi.

4 năm trước

xxxtieunguxxx

xxxtieunguxxx

Sống ở thế gian, thống khổ nhất không ai qua được rõ ràng đang chờ chết, lại xa xa khó vời đi.

4 năm trước

Phá thiên

Phá thiên

Vạn vật đều có vết nứt, mà em chính là ánh sáng soi rọi lòng tôi.”

4 năm trước

Phàm thánh

Phàm thánh

Con người… sống ở trên đời, cuối cùng… là vì cái gì?

4 năm trước

Hydra249

Hydra249

Đi ngang qua và để lại 1 tia thần niệm

4 năm trước

Thanh Lam

Thanh Lam

Đi ngang qua và để lại 1 tia thần niệm

4 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok