Hệ thống cảnh giới cùng bảng danh sách Thiên Cơ Lâu phát ra

Lâm Bắc Phàm | | 1403

Tóm tắt Huyền huyễn

Lưu Tiêu: 

Hệ thống Thiên Cơ Lâu công năng:

Nhất cấp:

+ Hệ thống lĩnh vực vô địch.

+ Rút ra. 

+ Phòng tu luyện (Thiên, Địa, Nhân, Phổ thông)

++ Phòng tu luyện nửa bước Tông Sư

+ Thiên Cơ Vệ

+ Thiên Cơ Bảng

+ Võ Học dung nhập (Thần Võ Huyền Công)

+ Phòng trọng lực

+ Chiến Thần Tháp

+ Đại Tông Sư phòng

+ Ngộ Đạo Tháp 

+ Đài Đấu Võ

+ Truyền Thừa Tháp

+ Chuyên Chúc Công Pháp (Thiên Cơ Vạn Tượng Công)

+ Phân Lâu (Thông Thiên Bi) 

+ Võ Thánh lầu

+ Chuyên Chúc Thần Công (Thập Ức Bát Thiên Hồng Mông Đại Thiên Công)

+ Thời Gian Tháp 

+ Huyễn Thần Đài

 

Nhị cấp:

+ Du Tẩu Chư Thiên

+ Vạn Giới Video Cửu Tinh Sáng Tác Giả

+ Thiên Cơ Cổ Lộ

+ Đoán Thần Đài 

+ Vạn Cổ Chân Giải (bù đắp tất cả công pháp, thần thông,...)

 

 

Cửu Châu:

Cảnh giới: (Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - nửa bước)

1. Phàm Nhân (không)

2. Tam lưu

3. Nhị lưu

4. Nhất lưu

5. Tiên Thiên

+ Nửa bước Tông Sư 

6. Tông Sư

+ Nửa bước Đại Tông Sư 

7. Đại Tông Sư

+ Nửa bước Võ Thánh 

8. Vô Thượng Đại Tông Sư (Võ Thánh)

+ Hư Đan

+ Chân Đan

+ Kim Đan

+ Nguyên Thần 

9. Động Hư

+ Nhập Hư 

+ Phá Toái Hư Không

 

Chư Thiên: (Già Thiên)

1. Luân Hải

+ Khổ Hải

+ Mệnh Tuyền

+ Thần Kiều

+ Bỉ Ngạn

2. Đạo Cung

+ Tâm

+ Can

+ Tỳ

+ Phế

+ Thận

3. Tứ Cực

+ Tả Tí

+ Hữu Tí

+ Tả Thối

+ Hữu Thối

4. Hoá Long

5. Tiên Đài

+ Nửa bước Đại Năng

+ Đại Năng

+ Bán Thánh

+ Thánh Nhân

+ Thánh Nhân Vương

+ Đại Thánh

+ Chuẩn Đế

+ Đại Đế

+ Hồng Trần Tiên

 

 

Âm Hiểm Bảng:

10. Khang Mẫn

9. Mộ Dung Phục

8. Thành Côn

7. Nhạc Bất Quần

6. Chu Thiết Đảm

5. Điền Quy Nông

4. Bối Hải Thạch

3. Long Khiếu Vân

2. Giang Biệt Hạc

1. Đế Thích Thiên

 

Tình Nhân Bảng:

10. Mộc Uyển Thanh

9. Tôn Tiểu Hồng

8. A Bích

7. Chung Linh

6. Nghi Lâm

5. Tiểu Chiêu

4. Công Tôn Lục Ngạc

3. Trình Anh

2. Trình Linh Tố

1. A Tú 

 

Tuyệt Sắc Bảng:

10. Chu Chỉ Nhược

9. Triệu Mẫn

8. Tô Anh

7. Thạch Thanh Tuyền

6. Loan Loan

5. Sư Phi Huyên

4. Tiểu Long Nữ

3. Vương Ngữ Yên

2. Lâm Tiên Nhi

1. Yêu Nguyệt 

 

Tiềm Long Bảng:

20. Kinh Vô Mệnh

19. A Phi

18. Tiểu Long Nữ

17. Hư Trúc

16. Loan Loan

15. Sư Phi Huyên

14. Giang Ngọc Yến

13. Lệnh Hồ Xung

12. Khấu Trọng

11. Dương Quá

10. Từ Tử Lăng

9. Trương Vô Kỵ

8. Kiếm Thần

7. Tiêu Phong

6. Vương Ngữ Yên

5. Bộ Kinh Vân

4. Đoạn Lãng 

3. Lý Tầm Hoan

2. Nhiếp Phong

1. Thạch Phá Thiên

 

Tâm Pháp Thiên Bảng:

30. Bất Tử Ấn Pháp (Thạch Chi Hiên)

29. Viêm Viêm Công (Thạch Phá Thiên)

28. Hùng Bá Thiên Hạ (Quy Hải Nhất Đao)

27. Hấp Công Đại Pháp (Chu Vô Thị)

26. Tiểu Vô Tướng Thần Công (Lý Thu Thủy)

25. Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công (Vu Hành Vân)

24. Dịch Cân Kinh (Thiếu Lâm Tự)

23. Cửu Dương Thần Công (Đấu Tửu Tăng)

22. Cửu Âm Chân Kinh (Hoàng Thường)

21. Thiên Giám Thần Công (Tiêu Dao Phái)

20. Giá Y Thần Công (Di Hoa Cung)

19. Bắc Minh Thần Công (Tiêu Dao Phái)

18. Quỳ Hoa Bảo Điển (Đông Phương Bất Bại)

17. Kim Cương Bất Hoại Thần Công (Thiên Trì Quái Hiệp)

16. Bất Diệt Kim Thân

15. Long Tượng Bàn Nhược Công

14. La Hán Phục Ma Thần Công (Thiếu Lâm Tự)

13. Tẩy Tủy Kinh (Thiếu Lâm Tự)

12. Tiêu Diêu Ngự Phong (Tiêu Dao Phái)

11. Tiên Thiên Công (Vương Trùng Dương)

10. Thái Cực Thần Công (Trương Tam Phong)

9. Từ Hàng Kiếm Điển (Từ Hàng Tĩnh Trai)

8. Trường Sinh Quyết (1/4)

7. Huyền Võ Chân Công (Võ Vô Địch)

6. Thánh Tâm Quyết (Đế Thích Thiên)

5. Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công (Tiêu Dao Phái)

4. Thiên Ma Sách (2/4)

3. Thái Huyền Kinh (Lý Thái Bạch)

2. Chiến Thần Đồ Lục (4/4)

1. Thần Võ Huyền Công (Thiên Cơ Lâu)

 

Võ Kỹ Thiên Bảng:

30. Đấu Chuyển Tinh Di (Mộ Dung gia)

29. Thiên Sơn Lục Dương Chưởng (Tiêu Dao Phái)

28. Bạch Hồng Chưởng Lực (Tiêu Dao Phái)

27. Kiếm Cương Đồng Lưu (Thiên Ma Sách)

26. Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp (Thiên Ma Sách)

25. Thiên Đao Bát Quyết (Tống Khuyết)

24. Lưỡng Cực Kiếm Pháp (Đằng Cách Ni Nhĩ)

23. Sáng Đao (Đệ Tam Trư Hoàng)

22. Thực Nhật Kiếm Phổ (Nam Lân Kiếm Thủ)

21. Ngạo Hàn Lục Quyết (Đoạn Soái)

20. Mạc Danh Kiếm Pháp (Kiếm Tông / Vô Danh)

19. Như Lai Thần Chưởng (Thiếu Lâm Tự)

18. Hỗn Nguyên Thất (Thiết Tâm Đảo)

17. Phá Không Nguyên Thủ (Thiết Tâm Đảo)

16. Sát Phá Lang (Kiếm Tông)

15. Thất Thức Đao Ý (Hoàng Ảnh Đao Đạo)

14. Tiểu Lý Phi Đao (Lý Tầm Hoan)

13. Đoạn Tình Thất Tuyệt (Đệ Nhị Đao Hoàng)

12. Ma Đao Đao Pháp (Đệ Nhất Tà Hoàng)

11. Thái Cực Kiếm Pháp (Trương Tam Phong)

10. Ngũ Lôi Hoá Cực Thủ (Nộ Phong Lôi)

9. Luyện Thiết Thủ (Thiết Tâm Đảo)

8. Hàng Long Thập Bát Chưởng (Cái Bang)

7. Độc Cô Cửu Kiếm (Độc Cô Cầu Bại)

6. Lục Mạch Thần Kiếm (Đại Lý Đoàn Thị)

5. Thánh Linh Kiếm Pháp (Kiếm Thánh Vô Danh)

4. Vạn Kiếm Quy Tông (Kiếm Tông)

3. Thánh Tâm Tứ Kiếp (Đế Thích Thiên)

2. Thập Cường Võ Đạo (Võ Vô Địch)

1. Khuynh Thành Chi Luyến Kiếm Pháp (Độc Cô Cầu Bại)

 

Lánh Đời Bảng:

10. Công Tôn Chỉ

9. Vô Nhai Tử

8. Lý Thu Thủy

7. Vu Hành Vân

6. Mộc Đảo Chủ

5. Long Đảo Chủ

4. Thích Cuồng Đồ

3. Nộ Phong Lôi

2. Quỳ Hoa Lão Tổ

1. Tiếu Tam Tiếu 

 

Tông Sư Bảng: 

20. Tạ Yên Khách

19. Liễu Sinh Đãn Mã Thủ

18. Đồng Hoàng

17. Anh Cô

16. Bối Hải Thạch

15. Thượng Quan Kinh Hồng

14. Tần Sương

13. Lý Tầm Hoan

12. Đoạn Lãng

11. Thiên Cơ Lão Nhân

10. Bộ Kinh Vân

9. Nhiếp Phong

8. Cừu Thiên Xích

7. Công Tôn Chỉ

6. Cừu Thiên Nhận

5. Hồng Thất Công

4. Thích Vũ Tôn

3. Chúc Ngọc Nghiên

2. Phạm Thanh Huệ

1. Tiêu Phong

 

Thần Khí Bảng: (không xếp hạng chỉ liệt kê)

+ Băng Phách

+ Bạch Lộ 

+ Hắc Hàn

+ Thần Thạch

+ Anh Hùng Kiếm

+ Vô Song Thần Kiếm

+ Thiên Thích Chiến Giáp

+ Kinh Tịch Đao

+ Thiên Tội

+ Thiên Nhận Đao - Tham Lang Kiếm

+ Vô Song Âm Dương Kiếm

+ Long Quy Chi Xác

+ Vũ Hoàng Cửu Đỉnh

+ Chiến Thần Điện

+ Thiên Cơ Lâu

 

Kiếm Thần Bảng:

10. Thần Điêu (con chim bên cạnh Độc Cô Cầu Bại)

9. Kiếm Tham

8. Ni Cách

7. Phong Thanh Dương

6. Phạm Thanh Huệ

5. Kiếm Ma (không phải nói Độc Cô Cầu Bại)

4. Kiếm Hoàng

3. Trương Tam Phong

2. Vô Danh

1. Độc Cô (không phải nói Độc Cô Cầu Bại)

 

Đại Tông Sư Bảng:

20. Phó Thải Lâm

19. Tất Huyền

18. Phá Quân

17. Ninh Đạo Kỳ

16. Tống Khuyết

15. Cổ Tam Thông

14. Kiếm Ma (không phải nói Độc Cô Cầu Bại)

13. Kiếm Hoàng

12. Đệ Tam Trư Hoàng

11. Hoàng Ảnh

10. Đệ Nhị Đao Hoàng

9. Tảo Địa Tăng

8. Đệ Nhất Tà Hoàng

7. Tuyệt Vô Thần

6. Hùng Bá

5. Mộc Đảo Chủ

4. Long Đảo Chủ

3. Vương Ngữ Yên

2. Thích Cuồng Đồ

1. Lý Tầm Hoan

 

Trang Bức Bảng:

10. Xung Hư (làm cho sư bá tới khảo giáo ngươi một chút võ nghệ)

9. Khô Vinh (ngươi lại đằng sau ta tới, đại Luân minh vương tuy là lại như thế nào lợi hại, cũng không tổn thương được ngươi nửa sợi lông)

8. Bạch Tự Tại (từ cổ chí kim kiếm pháp đệ nhất, quyền cước đệ nhất, nội công đệ nhất, ám khí đệ nhất, đại anh hùng, đại hào kiệt, đại hiệp sĩ, đại tông sư)

7. Cưu Ma Trí (trên đời này, có thể đánh thắng ta cũng không có mấy người. Nam Mộ Dung liền không chịu nổi một kích, bắc Kiều Phong liền phòng thủ mà không chiến)

6. Đinh Xuân Thu (Tinh Tú lão tiên, pháp lực vô biên! Pháp cái trung nguyên, thần thông quảng đại)

5. Kha Trấn Ác

4. Linh Trí Thượng Nhân (lần đầu tiên nghe được, muốn tới thì tới muốn đi thì đi ... là nhà của ngươi a)

3. Cừu Thiên Trượng

2. Hoàng Dược Sư (Hoàng mỗ trọn đời hành sự, cần gì phải quan tâm người khác quan điểm)

1. Vương Trùng Dương (Trùng Dương trọn đời không kém ai)

 

Võ Thánh Bảng:

6. Lâm Triều Anh

5. Vương Trùng Dương

4. Nộ Phong Lôi

3. Quỳ Hoa Lão Tổ

2. Hướng Vũ Điền

1. Kiếm Thánh

 

Nhân Kiệt Bảng:

+ Đấu Tửu Tăng (khai sáng Cửu Dương Thần Công)

+ Hoàng Thường (khai sáng Cửu Âm Chân Kinh)

+ Thiên Trì Quái Hiệp (khai sáng Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Hấp Công Đại Pháp)

+ Hoắc Sơn Lão Nhân (khai sáng Càn Khôn Đại Na Di, Thánh Hoả Lệnh)

+ Việt Nữ A Thanh (khai sáng Việt Nữ Kiếm Pháp)

+ Nhiếp Ảnh (khai sáng Ngạo Hàn Lục Quyết, Băng Tâm Quyết, Thần Binh Huyết Ẩm Cuồng Đao)

+ Đoạn Chính Hiền (khai sáng Thực Nhật Kiếm Pháp, Hoả Lân Kiếm)

+ Võ Vô Địch (khai sáng Thập Cường Võ Đạo, Huyền Võ Chân Công)

+ Mộ Dung Long Thành (khai sáng Đấu Chuyển Tinh Di, Tham Hợp Chỉ)

+ Đoàn Tư Bình (khai sáng Lục Mạch Thần Kiếm, Nhất Dương Chỉ, Khô Mộc Thiền Công)

+ Địa Ni (khai sáng Từ Hàng Kiếm Điển)

+ Tạ Thiếu (khai sáng Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp)

+ Quảng Thành Tử (khai sáng Trường Sinh Quyết)

+ Bành Tổ (khai sáng Long Tượng Bàn Nhược Công)

+ Đại Kiếm Sư (khai sáng Mạc Danh Kiếm Pháp, Vạn Kiếm Quy Tông, Cộng Hùng Kiếm)

+ Độc Cô Cầu Bại (khai sáng Độc Cô Cửu Kiếm, Khuynh Vực Chi Yêu Kiếm Pháp)

+ Lý Thái Bạch (khai sáng Thái Huyền Kinh)

+ Tiêu Dao Tử (khai sáng Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công, Thiên Giám Thần Công, Bạch Hồng Chưởng Lực,..)

+ Đạt Ma Lão Tổ (khai sáng La Hán Phục Ma Thần Công, Dịch Cân Kinh, tẩy Tủy Kinh, 72 tuyệt kỹ,..)

 

Kiệt Ngao Bảng:

+ Hầu Phí (Tinh Thần Thế Giới)

+ Bối Bối (Bàn Long Thế Giới)

+ Natra (Tây Du Thế Giới)

+ Đấu Chiến Thánh Hoàng (Già Thiên Thế Giới)

+ Thiên Giác Nghĩ (Hoàn Mỹ Thế Giới)

+ Độc Cô Bại Thiên (Tiên Mộ Thế Giới)

 

Nhân tộc Thể Chất Bảng (Già Thiên)

10. Đông Hoang Thần Vương Thể

9. Nhân Vương Thể

8. Thái Thượng Tiên Thể

7. Thái Âm Chi Thể

6. Thái Dương Chi Thể

5. Tiên Thiên Đạo Thai

4. Thương Thiên Phách Thể

3. Hoang Cổ Thánh Thể

2. Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai

1. Hỗn Độn Thể

 

Âm Tà Gian Xảo Bảng: 

10. Trung Châu Thái Gia

9. Diêu Quang Thánh Tử

8. Âm Dương Giáo

7&6. Nhân Thế Gian vs Địa Ngục

5. Bỉ Ngạn Thần Vực

4. Địa Phủ

3. Trường Sinh Thiên Tôn

2. Bất Tử Thiên Hoàng

1. Đế Tôn 

 

 

Thái Cổ Thập Hung Bảng:

10. Côn Bằng

9. Chân Long

8. Thần Hoàng

7. Lôi Đế

6. Thiên Giác Nghĩ

5. Kỳ Lân

4. Cô

3. Cửu U Ngao

2. Cửu Diệp Kiếm Thảo

1. Đả Thần Thạch

 

Quý Hiếm Bảo Địa Bảng:

10. Thần Tàm Lĩnh, Nguyên Thủy Hồ, Hoả Lân Động.

9. Hoàng Kim Quật.

8. Vạn Long Sào.

7. Ngân Huyết Động, Thủy Vương Động.

6. Hiếu Chiến Chi Địa.

5. Huyết Hoàng Sơn.

4. Thần Khư.

3. Bất Tử Sơn.

2. Thái Sơ Cổ Quáng.

1. Hoàng Sào.

 

Tiềm Long Thiên Kiêu Bảng:

10. Hư Không Cơ Tử.

9. Trung Hoàng Hướng Vũ Phi.

8. Cơ Tử Nguyệt, Dao Trì Thánh Nữ, Khương Đình Đình.

7. Nhan Như Ngọc.

6. Doãn Thiên Đức.

5. Hồn Chiến.

4. Lão Kim Ô.

3. Hỗn Độn.

2. Thần Hoàng Tử.

1. Tiểu Niếp Niếp. 

 

Thần Uy Đế Binh Bảng:

20. Tử Kim Hàng Ma Xử.

19. Thái Hoàng Kiếm, Cửu Lê Thần Đồ.

18. Tử Long Vương Kiếm, Kỳ Lân Trượng.

17. Hằng Vũ Lô.

16. Hỗn Độn Thanh Liên.

15. Thái Cực Kiếm.

14. Phượng Sí Loan Kim Duệ.

13. Hư Không Kính, Phi Tiên Hỗn Độn Hào.

12. Vạn Vật Cơ Giáp Đỉnh.

11. Bất Tử Thiên Đao.

10. Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Côn.

9. Tru Tiên Trận Đồ.

8. Thanh Đồng Tiên Điện.

7. Thôn Thiên Ma Quán.

6. Vô Thủy Chung.

5. Thành Tiên Đỉnh.

4. Côn Lôn Tiên Chung.

3. Thế Giới Đỉnh.

2. Hoang Tháp.

1. Tam Thế Đồng Quan.

 

Thượng Giới Chí Bảo Bảng:

+ Lục Đạo Luân Hồi Bàn.

+ Cửu Hoàng Lô.

+ Nguyên Mẫu Đỉnh.

+ Luyện Tiên Hồ.

+ Nguyên Sơ Tiên Quang.

+ Hỗn Nguyên Tiên Vương Lô.

+ Tiên Vương Ngũ Cầm Phiến.

+ Hỗn Nguyên Hồ Lô.

+ Ngũ Hành Kỳ.

 

Hai Mặt Bảng:

10. Đường bên trên/Thượng/Sâm/Tam

9. 

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

 

Đảo Khách Thành Chủ Bảng:

10. Lục Nhĩ Mi Hầu or Tề Thiên Đại Thánh.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

 

++ Từ chương 648 đến chương 650 bắt đầu loạn chữ (cụ thể Bất Tử Sơn thành Bất Lão Sơn, có người của Tần gia trông coi)

++ Từ chương 651 đến hiện tại bắt đầu loạn truyện, tên nhân vật, tên địa điểm thời gian không gian (cụ thể vừa mới ra chư thiên thì thế giới Tây Du đoàn người Đường Tăng đang trên đường lấy kinh, từ sau chương 651 trở đi thì thế giới Tây Du Tôn Ngộ Không còn chưa đại náo Thiên Cung) các quan hệ loạn tùng phèo ( Thất Tiên nữ là con của Lão Quân, Ngộ Không có mờ ám với Thiết Phiến, Natra không phải con của Lý Thiên Vương, Hằng Nga cùng Ngọc Đế có 1 chân,...) 

++ Các nhân vật đến từ Cửu Châu không còn được nhắc đến (các nhân vật ở Cửu Châu đã phi thăng không biết đã đi nơi nào..) 

 

+++ Vốn nên tiếp tục cập nhật tiếp nhưng đã loạn quá rồi nên mình sẽ dừng ở đây.

Thân ái!

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 3
  • 0

Từ khóa: thiên cơ lâu

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Huyền Tôn

phàm nhân Huyền Tôn

Đây là truyện gì vậy ,..............

một năm trước

Lâm Bắc Phàm

thiên nguyên Lâm Bắc Phàm

Xin lỗi vì quên đề tên. Tên truyện: Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

Lâm Bắc Phàm

Lâm Bắc Phàm

trích tinh

PHÀM NHÂN BANG


"Lâm: Rừng; Bắc: Bắc Giang; Phàm: Bình Thường -> Muốn sống một cuộc sống bình thường trong rừng núi ở Bắc Giang!"

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok