Hệ thống tu luyện Tiên Đế Qui Lai

CỬU THIÊN ÂM | | 7305

Review Huyền huyễn

 1. Tinh Cảnh: Nhất Giai ---> Cửu Giai ( Đỉnh Phong ) --- Cực Cảnh

 2. Nguyệt Cảnh: Nhất Giai ---> Cửu Giai ( Đỉnh Phong ) --- Cực Cảnh

 3. Dương Cảnh: Nhất Giai ---> Cửu Giai ( Đỉnh Phong ) --- Cực Cảnh

 4. Tiên Thiên Cảnh ( Tiên Thiên Sinh Linh ): Nhất Giai ---> Cửu Giai ( Đỉnh Phong ) --- Cực Cảnh

 5. Anh Đan Cảnh ( Kim Đan Cảnh - Nguyên Anh Cảnh ): Nhất Giai ---> Cửu Giai ( Đỉnh Phong ) --- Cực Cảnh

 6. Huyền Cảnh: Nhất Giai ---> Cửu Giai ( Đỉnh Phong ) --- Cực Cảnh

 7. Anh Biến Cảnh: Nhất Giai ---> Cửu Giai ( Đỉnh Phong ) --- Cực Cảnh

 8. Không Tịch Cảnh: Nhất Giai ---> Cửu Giai ( Đỉnh Phong ) --- Cực Cảnh

 9. Nhân Vương Cảnh: Nhất Giai ---> Cửu Giai ( Đỉnh Phong ) --- Cực Cảnh

 10. Nhân Hoàng Cảnh: Nhất Tầng --- Nhị Tầng ( Giáo Chủ ) --- Tam Tầng ( Thánh Nhân ) --- Tứ Tầng --- Ngũ Tầng ( Đỉnh Phong ) --- Lục Tầng ( Cực Cảnh )

 11. Động Thiên Cảnh: Nhất Tầng ---> Cửu Tầng ( Đỉnh Phong ) --- Thập Tầng ( Cực Hạn ) --- Thập Nhất Tầng ( Siêu Việt Cực Hạn ) --- Thập Nhị Tầng ( Siêu Việt Động Thiên ) --- Cực Cảnh

 12. Ngụy Tiên Cảnh: Nhất Tầng ---> Cửu Tầng ( Đỉnh Phong ) --- Nhất Biến ---> Cửu Biến --- Cực Cảnh

 13. Nhân Tiên Cảnh: Nhất Trọng ---> Cửu Trọng --- Cực Cảnh

 14. Chân Tiên Cảnh: Nhất Trọng ---> Cửu Trọng --- Cực Cảnh

 15. Kim Tiên Cảnh ( Đại La Kim Tiên Cảnh ): Nhất Trọng ---> Cửu Trọng --- Cực Cảnh

 16. Huyền Tiên Cảnh: Nhất Trọng ---> Cửu Trọng --- Cực Cảnh

 17. Địa Tiên Cảnh: Nhất Trọng ---> Cửu Trọng --- Cực Cảnh

 18. Thiên Tiên Cảnh: Nhất Trọng ---> Cửu Trọng --- Cực Cảnh

 19. Thánh Tiên Cảnh: Nhất Trọng ---> Cửu Trọng --- Cực Cảnh

 20. Đạo Tổ Cảnh: Nhất Tầng ---> Cửu Tầng --- Cực Cảnh

20.5. Bán Bộ Tiên Đế

 1. Tiên Đế Cảnh ( Đế Cấp ): La Thiên Tiên Đế ( La Thiên Đế Cấp ) --- Đại La Tiên Đế ( Đại La Đế Cấp ) --- Cửu Thiên Tiên Đế ( Cửu Thiên Đế Cấp )

 2. Vô Thượng Bí Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong --- Siêu Việt Vô Thượng

 3. Tạo Hóa Bí Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong --- Siêu Việt Tạo Hóa

 4. Hỗn Độn Bí Cảnh: Nhất Tầng ( Không Gian ) --- Nhị Tầng ( Tạo Vật ) --- Tam Tầng ( Động Thiên ) --- Tứ Tầng ( Luân Hồi ) --- Ngũ Tầng ( Đại Đạo )

24.5. Nhập Đế Cảnh ( Nhập Địa Cảnh )

 1. Đế Tôn Cảnh ( Đế Cảnh - Địa Tôn Cảnh - Địa Cảnh ):

+ Sơ Kỳ: Nhất Tầng --- Nhị Tầng --- Tam Tầng

+ Trung Kỳ: Tứ Tầng --- Ngũ Tầng --- Lục Tầng

+ Hậu Kỳ: Thất Tầng --- Bát Tầng --- Cửu Tầng

+ Đỉnh Phong: Thập Tầng

25.5. Nhập Thiên Cảnh

 1. Thiên Tôn Cảnh ( Thiên Cảnh ):

+ Sơ Kỳ: Nhất Tầng --- Nhị Tầng --- Tam Tầng

+ Trung Kỳ: Tứ Tầng --- Ngũ Tầng --- Lục Tầng

+ Hậu Kỳ: Thất Tầng --- Bát Tầng --- Cửu Tầng

+ Đỉnh Phong: Thập Tầng

 1. Sơ Đại Cảnh ( Đời Thứ Nhất ): Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong

 2. Cấm Kỵ Cảnh ( Vũ Trụ Cảnh - Ngụy Thần Cảnh ): Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong

 3. Hạ Vị Thần Cảnh

  1. Thần Nhân Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong

  2. Huyền Thần Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong

  3. Địa Thần Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong

 4. Trung Vị Thần Cảnh ( Thần Tướng Cảnh ): Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong

 5. Thượng Vị Thần Cảnh ( Thiên Thần Cảnh ): Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong

 6. Thần Vương Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong

 7. Thần Hoàng Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong

 8. Thần Quân Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong

 9. Thần Tôn Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong

 10. Thần Đế Cảnh: Sơ Kỳ ( Thái Sơ Thần Đế ) --- Trung Kỳ ( Thái Cổ Thần Đế ) --- Hậu Kỳ ( Vô Thượng Thần Đế ) --- Đỉnh Phong ( Chí Cao Vô Thượng Thần Đế - Chí Cao Thần Cảnh )

 11. Siêu Thoát Cảnh ( Siêu Thoát Chi Thần Cảnh - Siêu Thoát Giả )

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


 • 2
 • 0

Từ khóa: tiên đế qui lai

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok