Sơ Lược Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi

Thái Thượng Lão Nhân | | 543

Tóm tắt Đô thị Luyện công Tùy thân Sảng văn

   < Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi > là bộ tiểu thuyết Đô Thị của tác giả Ngư Nhân Nhị Đại. Nổi tiếng khi tác phẩm được chuyển thể thành phim đạt được nhiều thành tích nổi bật.

 

Thông Tin Cơ Bản

- Tên: Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi

- Tác giả: Ngư Nhân Nhị Đại

- Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

- Bối cảnh: Đô Thị Sinh Hoạt, Hiện Đại Tu Chân, Đông Phương Huyền Huyễn, Đô Thị Tình Duyên, Thần Thoại Tu Chân, Cao Võ Thế Giới

- Lưu phái: Sảng Văn, Y Thuật, Luyện Công, Tùy Thân, Dị Năng

 

Nội Dung

   Một tuyệt thế cao thủ ở trong núi, một miếng thần bí ngọc bội có thể biết trước tương lai. Lâm Dật là một học sinh bình thường, có điều hắn còn chịu nhờ cậy của người khác một trọng trách, đó chính là cua hoa hậu giảng đường ! Nhưng lại là lệnh của ông già hoa hậu giảng đường !

   Mặc dù Lâm Dật không chịu qua lại cùng với vị đại tiểu thư khó hầu hạ này, thế nhưng lệnh của cha chú khó cãi, hắn không thể không thiên lý xa xôi chuyển trường tới thành phố Tùng Sơn làm lính đi theo đại tiểu thư. Vì vậy xuất hiện tùy tùng trâu bò nhất trong lịch sử - thiếp thân cao thủ của đại tiểu thư !

   Xem vị trí tùy tùng này làm sao cua được đại tiểu thư.

 

Tu Vi

I. Võ Đạo Tu Luyện:

0. Vô Giai

1. Luyện Thể Kỳ ( Ngoại Giai ) / Luyện Khí Kỳ ( Nội Giai )

1. Hoàng Giai: Sơ Kỳ – Sơ Kỳ Đỉnh Phong – Trung Kỳ – Trung Kỳ Đỉnh Phong – Hậu Kỳ – Hậu Kỳ Đỉnh Phong.

2. Huyền Giai: Sơ Kỳ – Sơ Kỳ Đỉnh Phong – Trung Kỳ – Trung Kỳ Đỉnh Phong – Hậu Kỳ – Hậu Kỳ Đỉnh Phong.

3. Địa Giai: Sơ Kỳ – Sơ Kỳ Đỉnh Phong – Trung Kỳ – Trung Kỳ Đỉnh Phong – Hậu Kỳ – Hậu Kỳ Đỉnh Phong.

4. Thiên Giai: Sơ Kỳ – Sơ Kỳ Đỉnh Phong – Trung Kỳ – Trung Kỳ Đỉnh Phong – Hậu Kỳ – Hậu Kỳ Đỉnh Phong.

1.5 Nửa bước Thiên Đạo Cảnh

II. Thiên Đạo Tu Chân

2. Thiên Đạo Cảnh:

1. Trúc Cơ Kỳ: Sơ Kỳ – Sơ Kỳ Đỉnh Phong – Trung Kỳ – Trung Kỳ Đỉnh Phong – Hậu Kỳ – Hậu Kỳ Đỉnh Phong – Đại Viên Mãn.

            1.5 Nửa bước Kim Đan Kỳ

2. Kim Đan Kỳ: Sơ Kỳ – Sơ Kỳ Đỉnh Phong – Trung Kỳ – Trung Kỳ Đỉnh Phong – Hậu Kỳ – Hậu Kỳ Đỉnh Phong – Đại Viên Mãn.

            2.5 Nửa bước Nguyên Anh Kỳ

3. Nguyên Anh Kỳ: Sơ Kỳ – Sơ Kỳ Đỉnh Phong – Trung Kỳ – Trung Kỳ Đỉnh Phong – Hậu Kỳ – Hậu Kỳ Đỉnh Phong – Đại Viên Mãn.

            3.5 Nửa bước Huyền Thăng Kỳ

4. Huyền Thăng Kỳ: Sơ Kỳ – Sơ Kỳ Đỉnh Phong – Trung Kỳ – Trung Kỳ Đỉnh Phong – Hậu Kỳ – Hậu Kỳ Đỉnh Phong – Đại Viên Mãn.

2.5 Nửa bước Cự Đầu Cảnh

3. Cự Đầu Cảnh:

1. Khai Sơn Kỳ: Sơ Kỳ – Sơ Kỳ Đỉnh Phong – Trung Kỳ – Trung Kỳ Đỉnh Phong – Hậu Kỳ – Hậu Kỳ Đỉnh Phong – Đại Viên Mãn.

            1.5 Nửa bước Tích Địa Kỳ

2. Tích Địa Kỳ: Sơ Kỳ – Sơ Kỳ Đỉnh Phong – Trung Kỳ – Trung Kỳ Đỉnh Phong – Hậu Kỳ – Hậu Kỳ Đỉnh Phong – Đại Viên Mãn.

            2.5 Nửa bước Liệt Hải Kỳ

3. Liệt Hải Kỳ: Sơ Kỳ – Sơ Kỳ Đỉnh Phong – Trung Kỳ – Trung Kỳ Đỉnh Phong – Hậu Kỳ – Hậu Kỳ Đỉnh Phong – Đại Viên Mãn.

            3.5 Nửa bước Phá Thiên Kỳ

4. Phá Thiên Kỳ: Sơ Kỳ – Sơ Kỳ Đỉnh Phong – Trung Kỳ – Trung Kỳ Đỉnh Phong – Hậu Kỳ – Hậu Kỳ Đỉnh Phong.

4.5 Phá Thiên Đại Viên Mãn: Sơ Kỳ – Sơ Kỳ Đỉnh Phong – Trung Kỳ – Trung Kỳ Đỉnh Phong – Hậu Kỳ – Hậu Kỳ Đỉnh Phong.

3.5 Phá Thiên Chung Cực Đại Viên Mãn ( Nửa bước Tôn Giả Cảnh )

4. Tôn Giả Cảnh:

1. Hoàng Tôn Cảnh: Sơ Kỳ – Sơ Kỳ Đỉnh Phong – Trung Kỳ – Trung Kỳ Đỉnh Phong – Hậu Kỳ – Hậu Kỳ Đỉnh Phong – Đại Viên Mãn.

            1.5 Nửa bước Huyền Tôn

2. Huyền Tôn: Sơ Kỳ – Sơ Kỳ Đỉnh Phong – Trung Kỳ – Trung Kỳ Đỉnh Phong – Hậu Kỳ – Hậu Kỳ Đỉnh Phong – Đại Viên Mãn.

            2.5 Nửa bước Địa Tôn

3. Địa Tôn: Sơ Kỳ – Sơ Kỳ Đỉnh Phong – Trung Kỳ – Trung Kỳ Đỉnh Phong – Hậu Kỳ – Hậu Kỳ Đỉnh Phong – Đại Viên Mãn.

            3.5 Nửa bước Thiên Tôn

4. Thiên Tôn: Sơ Kỳ – Sơ Kỳ Đỉnh Phong – Trung Kỳ – Trung Kỳ Đỉnh Phong – Hậu Kỳ – Hậu Kỳ Đỉnh Phong – Đại Viên Mãn.

 

Thiên Địa Linh Hỏa

1. Hoàng Giai

2. Huyền Giai

3. Địa Giai

4. Thiên Giai

 

Thiên Giai Đảo / Thái Cổ Tiểu Giang Hồ / Thế Tục Giới

Đan Dược / Luyện Đan Sư

1. Hoàng Giai: Nhất phẩm à Thất phẩm.

2. Huyền Giai: Nhất phẩm à Thất phẩm.

3. Địa Giai: Nhất phẩm à Thất phẩm.

4. Thiên Giai: Nhất phẩm à Thất phẩm.

 

Trận Pháp Sư

1. Hoàng Giai: Nhất cấp – Nhị cấp – Tam cấp.

2. Huyền Giai: Nhất cấp – Nhị cấp – Tam cấp.

3. Địa Giai: Nhất cấp – Nhị cấp – Tam cấp.

4. Thiên Giai: Nhất cấp – Nhị cấp – Tam cấp.

 

Chú Khí Sư / Bổ Khí Sư

1. Hoàng Giai

2. Huyền Giai

3. Địa Giai

4. Thiên Giai

 

Chế Phù Sư

1. Hoàng Giai: Nhất phẩm à Thất phẩm.

2. Huyền Giai: Nhất phẩm à Thất phẩm.

3. Địa Giai: Nhất phẩm à Thất phẩm.

4. Thiên Giai: Nhất phẩm à Thất phẩm.

 

Phó Đảo

Luyện Đan Sư

1. Luyện Đan Học Đồ

2. Luyện Đan Sư: Thanh Đồng – Bạch Ngân – Hoàng Kim – Ám Kim – Toàn Thạch.

3. Luyện Đan Tông Sư: Thanh Đồng – Bạch Ngân – Hoàng Kim – Ám Kim – Toàn Thạch.

4. Đan Đạo Huyền Sư: Thanh Đồng – Bạch Ngân – Hoàng Kim – Ám Kim – Toàn Thạch.

 

Trận Pháp Sư

1. Trận Pháp Học Đồ

2. Trận Pháp Sư: Thanh Đồng – Bạch Ngân – Hoàng Kim – Ám Kim – Toàn Thạch.

3. Trận Pháp Tông Sư: Thanh Đồng – Bạch Ngân – Hoàng Kim – Ám Kim – Toàn Thạch.

4. Trận Đạo Huyền Sư: Thanh Đồng – Bạch Ngân – Hoàng Kim – Ám Kim – Toàn Thạch.

 

Chú Khí Sư / Bổ Khí Sư

1. Hoàng Giai

2. Huyền Giai

3. Địa Giai

4. Thiên Giai

 

Chế Phù Sư

1. Hoàng Giai: Nhất phẩm à Thất phẩm.

2. Huyền Giai: Nhất phẩm à Thất phẩm.

3. Địa Giai: Nhất phẩm à Thất phẩm.

4. Thiên Giai: Nhất phẩm à Thất phẩm

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!


Thái Thượng Lão Nhân

Thái Thượng Lão Nhân

dục thần

VÔ THƯỜNG HỌC CUNG

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

Trung Nguyên Ngũ Bạch và Trung Nguyên Ngũ Thanh của Văn Học Mạng

Hệ thống tu luyện trong tiểu thuyết Tu Chân Liêu Thiên Quần

Review Chí Tôn Kiếm Hoàng

AE888 chia sẻ cách chơi Poker cơ bản cho người mới

Các Chức Vụ Tông Môn Trong Truyện Tiên Hiệp

Áo Thuật Thần Tọa: Một quyển tiểu thuyết có tính khai sáng, đột phá và phổ biến cao

Tổng quan về thể loại đô thị

TOP 5 NỮ CHÍNH NGÔN TÌNH ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT 2020

Phỏng vấn Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử: Tác giả dạy ngươi làm sao tạo dựng nhân vật

Sơ lược Siêu Thần Yêu Nghiệt

Vì sao Tống Thanh Thư vững vàng chính phái lãnh đạo nhân vật không làm, muốn đi làm nhân vật phản diện?

Đế Bá: Thuyết âm mưu về chung cực chinh chiến

Đề cử mấy quyển tiên hiệp hay cho mùa hè covid khắc nghiệt

Tên các loài thú thường xuất hiện trong tiểu thuyết tiên hiệp, huyền huyễn.

Tiên Nghịch nhân vật toàn tập • Phần II

Viết truyện đô thị hiện đại với phong cách đậm chất huyền huyễn tiên hiệp thì sẽ thế nào?

TUYỆT HỌC NGA MI

Trải qua 10 năm, Vô Hạn Khủng Bố như mặt trời giữa trưa, mà quyển vô hạn lưu thủy tổ này đã sớm xuống dốc

XẾP HẠNG VÕ CÔNG THƯ KIẾM ÂN CỪU LỤC

Những tình tiết bất hợp lý thường xuất hiện trong truyện tiên hiệp!

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok

© 2020 - © 2022 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện

https://mibet.wiki | Fa88 | vailonxx.com | MU88 | 789bet | ok nhà cái uy tín | https://kubet.az

UP TOP