Sơ Lược Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi

Thái Thượng Lão Nhân | | 1213

Tóm tắt Đô thị Dị thuật siêu năng Luyện công Sảng văn

   < Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi > là bộ tiểu thuyết Đô Thị của tác giả Ngư Nhân Nhị Đại. Nổi tiếng khi tác phẩm được chuyển thể thành phim đạt được nhiều thành tích nổi bật.

 

Thông Tin Cơ Bản

- Tên: Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi

- Tác giả: Ngư Nhân Nhị Đại

- Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

- Bối cảnh: Đô Thị Sinh Hoạt, Hiện Đại Tu Chân, Đông Phương Huyền Huyễn, Đô Thị Tình Duyên, Thần Thoại Tu Chân, Cao Võ Thế Giới

- Lưu phái: Sảng Văn, Y Thuật, Luyện Công, Tùy Thân, Dị Năng

 

Nội Dung

   Một tuyệt thế cao thủ ở trong núi, một miếng thần bí ngọc bội có thể biết trước tương lai. Lâm Dật là một học sinh bình thường, có điều hắn còn chịu nhờ cậy của người khác một trọng trách, đó chính là cua hoa hậu giảng đường ! Nhưng lại là lệnh của ông già hoa hậu giảng đường !

   Mặc dù Lâm Dật không chịu qua lại cùng với vị đại tiểu thư khó hầu hạ này, thế nhưng lệnh của cha chú khó cãi, hắn không thể không thiên lý xa xôi chuyển trường tới thành phố Tùng Sơn làm lính đi theo đại tiểu thư. Vì vậy xuất hiện tùy tùng trâu bò nhất trong lịch sử - thiếp thân cao thủ của đại tiểu thư !

   Xem vị trí tùy tùng này làm sao cua được đại tiểu thư.

 

Tu Vi

I. Võ Đạo Tu Luyện:

0. Vô Giai

1. Luyện Thể Kỳ ( Ngoại Giai ) / Luyện Khí Kỳ ( Nội Giai )

1. Hoàng Giai: Sơ Kỳ – Sơ Kỳ Đỉnh Phong – Trung Kỳ – Trung Kỳ Đỉnh Phong – Hậu Kỳ – Hậu Kỳ Đỉnh Phong.

2. Huyền Giai: Sơ Kỳ – Sơ Kỳ Đỉnh Phong – Trung Kỳ – Trung Kỳ Đỉnh Phong – Hậu Kỳ – Hậu Kỳ Đỉnh Phong.

3. Địa Giai: Sơ Kỳ – Sơ Kỳ Đỉnh Phong – Trung Kỳ – Trung Kỳ Đỉnh Phong – Hậu Kỳ – Hậu Kỳ Đỉnh Phong.

4. Thiên Giai: Sơ Kỳ – Sơ Kỳ Đỉnh Phong – Trung Kỳ – Trung Kỳ Đỉnh Phong – Hậu Kỳ – Hậu Kỳ Đỉnh Phong.

1.5 Nửa bước Thiên Đạo Cảnh

II. Thiên Đạo Tu Chân

2. Thiên Đạo Cảnh:

1. Trúc Cơ Kỳ: Sơ Kỳ – Sơ Kỳ Đỉnh Phong – Trung Kỳ – Trung Kỳ Đỉnh Phong – Hậu Kỳ – Hậu Kỳ Đỉnh Phong – Đại Viên Mãn.

            1.5 Nửa bước Kim Đan Kỳ

2. Kim Đan Kỳ: Sơ Kỳ – Sơ Kỳ Đỉnh Phong – Trung Kỳ – Trung Kỳ Đỉnh Phong – Hậu Kỳ – Hậu Kỳ Đỉnh Phong – Đại Viên Mãn.

            2.5 Nửa bước Nguyên Anh Kỳ

3. Nguyên Anh Kỳ: Sơ Kỳ – Sơ Kỳ Đỉnh Phong – Trung Kỳ – Trung Kỳ Đỉnh Phong – Hậu Kỳ – Hậu Kỳ Đỉnh Phong – Đại Viên Mãn.

            3.5 Nửa bước Huyền Thăng Kỳ

4. Huyền Thăng Kỳ: Sơ Kỳ – Sơ Kỳ Đỉnh Phong – Trung Kỳ – Trung Kỳ Đỉnh Phong – Hậu Kỳ – Hậu Kỳ Đỉnh Phong – Đại Viên Mãn.

2.5 Nửa bước Cự Đầu Cảnh

3. Cự Đầu Cảnh:

1. Khai Sơn Kỳ: Sơ Kỳ – Sơ Kỳ Đỉnh Phong – Trung Kỳ – Trung Kỳ Đỉnh Phong – Hậu Kỳ – Hậu Kỳ Đỉnh Phong – Đại Viên Mãn.

            1.5 Nửa bước Tích Địa Kỳ

2. Tích Địa Kỳ: Sơ Kỳ – Sơ Kỳ Đỉnh Phong – Trung Kỳ – Trung Kỳ Đỉnh Phong – Hậu Kỳ – Hậu Kỳ Đỉnh Phong – Đại Viên Mãn.

            2.5 Nửa bước Liệt Hải Kỳ

3. Liệt Hải Kỳ: Sơ Kỳ – Sơ Kỳ Đỉnh Phong – Trung Kỳ – Trung Kỳ Đỉnh Phong – Hậu Kỳ – Hậu Kỳ Đỉnh Phong – Đại Viên Mãn.

            3.5 Nửa bước Phá Thiên Kỳ

4. Phá Thiên Kỳ: Sơ Kỳ – Sơ Kỳ Đỉnh Phong – Trung Kỳ – Trung Kỳ Đỉnh Phong – Hậu Kỳ – Hậu Kỳ Đỉnh Phong.

4.5 Phá Thiên Đại Viên Mãn: Sơ Kỳ – Sơ Kỳ Đỉnh Phong – Trung Kỳ – Trung Kỳ Đỉnh Phong – Hậu Kỳ – Hậu Kỳ Đỉnh Phong.

3.5 Phá Thiên Chung Cực Đại Viên Mãn ( Nửa bước Tôn Giả Cảnh )

4. Tôn Giả Cảnh:

1. Hoàng Tôn Cảnh: Sơ Kỳ – Sơ Kỳ Đỉnh Phong – Trung Kỳ – Trung Kỳ Đỉnh Phong – Hậu Kỳ – Hậu Kỳ Đỉnh Phong – Đại Viên Mãn.

            1.5 Nửa bước Huyền Tôn

2. Huyền Tôn: Sơ Kỳ – Sơ Kỳ Đỉnh Phong – Trung Kỳ – Trung Kỳ Đỉnh Phong – Hậu Kỳ – Hậu Kỳ Đỉnh Phong – Đại Viên Mãn.

            2.5 Nửa bước Địa Tôn

3. Địa Tôn: Sơ Kỳ – Sơ Kỳ Đỉnh Phong – Trung Kỳ – Trung Kỳ Đỉnh Phong – Hậu Kỳ – Hậu Kỳ Đỉnh Phong – Đại Viên Mãn.

            3.5 Nửa bước Thiên Tôn

4. Thiên Tôn: Sơ Kỳ – Sơ Kỳ Đỉnh Phong – Trung Kỳ – Trung Kỳ Đỉnh Phong – Hậu Kỳ – Hậu Kỳ Đỉnh Phong – Đại Viên Mãn.

 

Thiên Địa Linh Hỏa

1. Hoàng Giai

2. Huyền Giai

3. Địa Giai

4. Thiên Giai

 

Thiên Giai Đảo / Thái Cổ Tiểu Giang Hồ / Thế Tục Giới

Đan Dược / Luyện Đan Sư

1. Hoàng Giai: Nhất phẩm à Thất phẩm.

2. Huyền Giai: Nhất phẩm à Thất phẩm.

3. Địa Giai: Nhất phẩm à Thất phẩm.

4. Thiên Giai: Nhất phẩm à Thất phẩm.

 

Trận Pháp Sư

1. Hoàng Giai: Nhất cấp – Nhị cấp – Tam cấp.

2. Huyền Giai: Nhất cấp – Nhị cấp – Tam cấp.

3. Địa Giai: Nhất cấp – Nhị cấp – Tam cấp.

4. Thiên Giai: Nhất cấp – Nhị cấp – Tam cấp.

 

Chú Khí Sư / Bổ Khí Sư

1. Hoàng Giai

2. Huyền Giai

3. Địa Giai

4. Thiên Giai

 

Chế Phù Sư

1. Hoàng Giai: Nhất phẩm à Thất phẩm.

2. Huyền Giai: Nhất phẩm à Thất phẩm.

3. Địa Giai: Nhất phẩm à Thất phẩm.

4. Thiên Giai: Nhất phẩm à Thất phẩm.

 

Phó Đảo

Luyện Đan Sư

1. Luyện Đan Học Đồ

2. Luyện Đan Sư: Thanh Đồng – Bạch Ngân – Hoàng Kim – Ám Kim – Toàn Thạch.

3. Luyện Đan Tông Sư: Thanh Đồng – Bạch Ngân – Hoàng Kim – Ám Kim – Toàn Thạch.

4. Đan Đạo Huyền Sư: Thanh Đồng – Bạch Ngân – Hoàng Kim – Ám Kim – Toàn Thạch.

 

Trận Pháp Sư

1. Trận Pháp Học Đồ

2. Trận Pháp Sư: Thanh Đồng – Bạch Ngân – Hoàng Kim – Ám Kim – Toàn Thạch.

3. Trận Pháp Tông Sư: Thanh Đồng – Bạch Ngân – Hoàng Kim – Ám Kim – Toàn Thạch.

4. Trận Đạo Huyền Sư: Thanh Đồng – Bạch Ngân – Hoàng Kim – Ám Kim – Toàn Thạch.

 

Chú Khí Sư / Bổ Khí Sư

1. Hoàng Giai

2. Huyền Giai

3. Địa Giai

4. Thiên Giai

 

Chế Phù Sư

1. Hoàng Giai: Nhất phẩm à Thất phẩm.

2. Huyền Giai: Nhất phẩm à Thất phẩm.

3. Địa Giai: Nhất phẩm à Thất phẩm.

4. Thiên Giai: Nhất phẩm à Thất phẩm

------------

Cre: Tu Vi Bách Vạn Thông

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Long Hạo Thần

khấu cung Long Hạo Thần

Cũng đc đó rất chi tiết nhưng truyện đâu sao không thấy

2 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok