Sơ lược Chấp Ma

Táng Địa | | 29622

Tóm tắt Tiên hiệp

    《 Chấp Ma 》, một quyển tiểu thuyết tiên hiệp được sáng tác bởi tác giả Ngã Thị Mặc Thủy.

    Tiểu thuyết giảng thuật cố sự một cái Vũ Chi Tiên Giới, một cái thế giới 'ta mệnh như điệp, trảm luân hồi', giảng thuật ta như chấp ma, thiên địa vô tiên, ta như chấp thiên, thiên địa vô ma.

Sơ lược Chấp Ma

Thông tin cơ bản

— Tên: Chấp Ma

— Tên khác: Hợp Thể Song Tu

— Tác giả: Ngã Thị Mặc Thủy

— Thể loại: Tiên hiệp

— Tình trạng: Đang ra

— Tổng số chữ: 679 vạn

— Điểm: 9.2

 

Giới thiệu vắn tắt

Sư phụ nói, lên tay nữ nhân, liền phải một đời một thế bảo vệ tốt.

Sư phụ nói, tu ma rất khó, vừa nhập ma đạo vĩnh viễn không quay đầu.

Sư phụ nói, trời tròn đất vuông, viên kia là tròn đầy, kia mới là tâm góc cạnh, là đối vận mệnh ngỗ nghịch, là đối trời không thuận theo.

Sư phụ của ta gọi là Ninh Phàm, hắn không phải người, là một con hồ điệp nhập ma. Hắn đang tìm người, không ai biết hắn đang tìm ai, không ai biết hắn còn muốn tìm bao lâu...

Ca khúc chủ đề

— 《 Chấp Ma · Kiếp 》 : Biểu diễn / Làm thơ / Soạn / Biên khúc / Hỗn âm: Cửu Sơn Tà

— 《 Thất Mai Tuyết 》: Biểu diễn: Thỏ Khỏa Tiên Đản Quyển / Làm thơ: Cửu Sơn Tà / Soạn + biên khúc: Mễ Trà & Cửu Sơn Tà / Hỗn âm: Giai điệu D ba động

 

Nhân vật tương quan

— Nam chính: Xem chi tiết Ninh Phàm

— Nữ chính: Danh sách nữ chính

 

Hệ thống tu luyện

— Bước 1: Thất cảnh tu sĩ đau khổ giãy dụa, chỉ vì trường sinh, đó chính là mệnh. Minh ngộ sinh tử.

—— Tiên tu: Tịch Mạch → Dung Linh → Kim Đan → Nguyên Anh → Hóa Thần → Luyện Hư → Toái Hư.

—— Thể tu: Ngân quang 9 cảnh → Ngân cốt 4 cảnh → Ngọc mệnh 4 cảnh → Kim thân 4 cảnh → Niết bàn 9 trọng thiên.

—— Cổ ma: Luyện huyết 9 tầng → Cốt Phù cảnh → Ngọc Huyết cảnh → Man Ma cảnh → Tôn Ma cảnh.

— Bước 2: Tam cảnh tiên nhân đau khổ tìm kiếm, chỉ vì đạo chân, đó chính là đạo. Minh ngộ đạo chân.

—— Tiên tu: Mệnh Tiên cảnh ( nhân huyền → quỷ huyền) → Chân Tiên cảnh ( độ chân → xá không → toái niệm ) → Vạn Cổ cảnh ( tiên tôn → tiên vương → tiên đế ).

—— Thể tu: Tiên Thể 8 trảm → Chân Thân 3 cực → Vô Lượng 9 kiếp.

—— Cổ ma: Ti Thần 8 trọng thiên → Thiên Ma 12 niết → Phản Tổ 9 cảnh.

— Bước 3: Minh ngộ thời không

—— Thủy Thánh Khai Thiên cảnh

—— Niết Thánh Tuế Nguyệt cảnh

—— Hoang Thánh Bất Diệt cảnh

— Bước 4: Triệt ngộ luân hồi.

—— Nghịch Thánh Tiên Hoàng

♦♦♦ Chú giải

1. Tịch Mạch phân 10 tầng, Toái Hư - Niết Bàn - Tôn Ma phân 9 trọng thiên, tam kiếp xưng Tiên Tôn, lục kiếp xưng Tiên Vương, cửu kiếp xưng Tiên Đế.

2. Còn những cảnh giới không kèm theo số lượng thì phân Sơ - Trung - Hậu - Đỉnh Phong. Luyện Hư cảnh gồm tiểu cảnh Khuy Hư (sơ kỳ), Vấn Hư (trung kỳ), Trùng Hư (hậu kỳ), Thái Hư (đỉnh phong), Quy Nguyên Thái Hư.

3. Ngân Quang 9 cảnh - Luyện Huyết 9 tầng, 3 tầng đầu đối ứng Tịch Mạch, 3 thầng kế đối ứng Dung Linh, 3 tầng cuối đối ứng Kim Đan

4. Nhân Huyền đỉnh phong cùng Quỷ Huyền sơ kỳ là chênh lệch tiểu cảnh giới.

5. Toái Niệm cảnh phân thành Ngôn cảnh cùng Niệm cảnh.

6. Cảnh giới tu luyện của Cổ Yêu còn không rõ, giống với Thần tộc. Tu luyện chính là linh lực, có thể tăng cường thần niệm.

7. Vạn Cổ cảnh ở bước thứ 2 được xưng là Chuẩn Thánh, nó lại phân thành 3 giai, 3 giai đỉnh phong lại xưng Viễn Cổ Đại Tu.

 

8. Tu đạo bước 1, cần minh ngộ sinh tử. Trường sinh đều là hư ảo.

9. Tu đạo bước 2, cần minh ngộ đạo chân. Dù còn là hư ảo còn sống, lại là có chân thực đạo.( Đạo tại ta tại )

10. Tu đạo bước 3, cần minh ngộ thời không. Chân chính còn sống, người tại đạo tại.( Ta tại đạo tại )

11. Tu đạo bước 4, cần hiểu thấu luân hồi!

12. Siêu thoát sinh tử, nghịch chuyển chân hư, cải thời không... Từng bước một tu luyện, cuối cùng mới có thể hiểu thấu luân hồi.

 

Phân cấp huyết mạch

— Cổ Thần: Phàm huyết, tàn huyết, chân huyết, vương máu, tổ huyết.

— Yêu Tộc: Phàm huyết, hỗn hợp huyết, tàn huyết, chân huyết, vương huyết, tổ huyết.

— Đạo Hồn: Phàm phẩm, Tiên phẩm, Đế phẩm, Thánh phẩm.

— Cổ Ma: Phàm huyết nhân ma, tàn huyết Huyền Ma, chân huyết Chân Ma, vương huyết Vương Ma, tổ huyết Tổ Ma.

— Thái Thương Kiếp Linh: Phàm huyết, tàn huyết, chân huyết, vương huyết, tổ huyết.

— Cổ Thần tu Tâm Khiếu: Lấy tâm chứng đạo, tam khiếu chi tâm, có thể hóa tâm nguyên. Thất khiếu chi tâm, có thể lập tâm giới.

— Cổ Yêu tu Linh Luân: Lấy linh luân tụ linh, 'Linh' Là thiên địa tá pháp năng lực, cường đại nhất linh luân vì tổ vòng. Lấy linh hóa vòng, lấy vòng chưởng về.

— Cổ Ma tu Ma Phù: Lấy ma phù luyện máu, 'Máu' Là không thể địch nổi luyện thể thiên phú, cường đại nhất ma phù vì Tổ Phù.

— Thái Thương Kiếp Linh tu Kiếp Huyết: Tu chính là đạo chi bụi, huyết mạch mạnh thì thực lực mạnh!( Nhất tinh chân huyết nhưng quét ngang bỏ không, nhất tinh vương máu nhưng cùng thánh nhân một trận chiến )

— Thần, yêu, ma tam tộc chi lực đều thuộc nghịch trần giới, chính là phảng phất thần linh mà tu ( Âm ), Kiếp Linh nhất tộc chi lực thuộc về trần giới ( Dương ).

— Bốn tộc huyết mạch khác biệt, cuối cùng, là đạo khác biệt. Thần tu tâm, yêu tu linh, ma tu huyết, tâm, linh, huyết, đều là biểu tượng, chân chính khác biệt, lại là đối đạo cách nhìn xuất hiện khác nhau... Mà Kiếp Linh đối đạo lý giải, càng là cùng thần yêu ma tam tộc khác lạ...

 

Trận pháp đẳng cấp

— Bước 1: Linh cấp, đan cấp, anh cấp, Hóa cấp, phàm Hư cấp, tiên Hư cấp

— Bước 2: Tiên trận, Chân Tiên trận pháp, đế trận

 

Linh trang đẳng cấp

— Bước 1: Ngân huyền, Kim Huyền, Ngọc huyền, Địa Huyền, Thiên Huyền, Thần Huyền

— Bước 2: Tiên phẩm, chính phẩm, đế phẩm, tiên thiên

 

Đan dược đẳng cấp

— Nhất chuyển, nhị chuyển, tam chuyển, tứ chuyển, ngũ chuyển, lục chuyển, thất chuyển, bát chuyển, cửu chuyển, mười chuyển

— Cửu chuyển lại phân 4 đẳng cấp: Duyên phẩm, Ngân phẩm, Kim phẩm, Đế phẩm.

 

Thiên kiếp

— Mệnh Tiên tu sĩ, 300 năm một lần tiểu thiên kiếp, 3000 năm một lần đại thiên kiếp.

— Chân Tiên tu sĩ, 600 năm một lần tiểu thiên kiếp, 6000 năm một lần đại thiên kiếp.

— Vạn Cổ tu sĩ, 900 năm một lần tiểu thiên kiếp, 9000 năm một lần đại thiên kiếp.

 

Thiên nhân hợp nhất

— Thiên nhân đệ nhất môn: Tên là đạo tắc chi môn, mở ra môn này, nhìn gặp đạo tắc, đồng thời tăng lên ngộ tính trên diện rộng.

— Thiên nhân đệ nhị môn: Tên là đạo tâm chi môn, mở ra môn này, đạo tâm thanh thản, xuyên thủng hết thảy chân giả hư ảo, không nhận chư thiên huyễn pháp làm cho mê hoặc. Phất tay cũng có thể thôi diễn chư thiên vạn pháp, tự sáng tạo huyền thuật thần thông.

— Thiên nhân đệ tam môn: Tên là đạo mệnh chi môn, mở ra môn này, thoát ly thiên mệnh trói buộc, thấy quá khứ tương lai.

 

Thế giới

— Tam đại chân giới: Phương vũ trụ này, thế giới ban sơ giống như là một trái trứng, thuộc về thời đại cổ quốc, thần linh xưng bá, sau lại xuất hiện tiên linh, ma linh, yêu linh, quỷ linh, thần linh hư hư thực thực bị tứ linh khác cùng Tu Chân tông, Thần Linh nô bộc vây công, sau bại vào hậu duệ tiên linh, Thần Linh thời đại kết thúc.

—— Trần giới: kiếp chủ độc đại, thái thương kiếp linh độc chiêm.

—— Nghịch Trần giới: do tứ tọa hồng hoang đại lục tổ hợp nhi thành.

———— Đông Hoang: Hoang Cổ Tiên Vực mạnh nhất, xưng bá Đông Hoang, Hoang Cổ Tiên Hoàng từng là người mạnh nhất Nghịch Trần giới. Bắc Hoang, Tử Vi, Bắc Đẩu hai đại Tiên Vực bất phân cao thấp, gần với Hoang Cổ, cộng đồng xưng bá Bắc Hoang, sau Tử Đấu đạo thành, diệt Tử Vi, Bắc Đẩu sáng tạo Tử Đấu Tiên Vực, xưng bá Bắc Hoang, Tử Đấu Tiên Hoàng thay thế Hoang Cổ Tiên Hoàng, trở thành cường giả đệ nhất Nghịch Trần giới.

—— Viễn Cổ Thánh Tông: Hồng Quân thánh tông, Hỗn Côn ( Khôn ) Thánh tông, Thông Thiên giáo, Hoàng Tuyền thánh tông, Thái Âm thánh tông, Ly Địa Nhất Diễm tông, Phụng Linh tông. Sau khi thời đại Thần Linh kết thúc, Sơn Hải giới có vẻ như thu hoạch được thần linh di sản nhiều nhất, rất nhiều thánh tông tiền thân hư hư thực thực là tham dự hủy diệt Thần Linh những cái kia tu chân tông.

— Huyễn mộng giới: Ảo mộng giới cũng không phải là chân thực tồn tại thế giới, trong đó ở lại tu sĩ, nếu là ngoại lai tu sĩ thì cũng thôi đi, nếu là bản thổ chi tu, thì cũng không phải là chân thực người, chỉ là hư ảo, là bước thứ tư tu sĩ trong mộng huyễn ảnh... Hư ảo người, vĩnh viễn không cách nào tu đến cảnh giới viên mãn, cũng vĩnh viễn không cách nào đột phá bước thứ ba... Đương nhiên, cũng có ngoại lệ...

— Tứ minh tiên giới: Tứ Thiên tiên giới là Thần tộc chiếm cứ. Thập đại bí tộc âm thầm thống trị, thiết tứ minh tông, chế định thiên điều, giám sát tứ thiên cửu giới. Tứ Thiên thế lực phần lớn thụ tứ minh tông tiết chế, nhưng cũng có giết chóc điện nhóm thế lực bất tuân thiên điều.

—— Bắc Minh Hỗn Thiên

—— Đông Minh Hư Thiên

—— Tây Minh Phạm Thiên

—— Nam Minh Đế Thiên

 

Thập đại bí tộc

— Ám tộc: Ám Nguyên thần hậu duệ, tiểu yêu nữ cùng Tiêu Thiên Vũ làm chuông tế tế phẩm cũng là bị tộc này bức bách. Sau tiến về Bắc Thiên.

— Nam tộc: Tinh thông cổ thuật, Tiên Vương Lữ Ôn vì thế tộc vứt bỏ dân.

— Họa tộc: Giết chóc điện tử địch, ngấp nghé Lục Thánh Thiên Hoang cổ kiếm, tộc trưởng họa đấu.

— Tử tộc: Khả năng cùng Tử Đấu có quan hệ, Tử Y Cung vì thuộc hạ thế lực.

— Quang tộc: Thiện nhanh.

    Viết xuống "Sơ lược Chấp Ma" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Ma ảnh

khấu cung Ma ảnh

Hay🥰🥰🥰🥰🥺🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥳🥳🥳🥳

6 tháng trước

Hắc thiên đế

chân mệnh Hắc thiên đế

Tay cầm nhật nguyệt hái thiên tinh thế gian như ta vô hữu người

một năm trước

Nguyên Quân

hoa cái Nguyên Quân

Rất hay ad ơi. Bài viết chi tiết

2 năm trước

Tiểu Tử

dục thần Tiểu Tử

bài viết hay thật

2 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

thành tâm hướng ma đạo, cầu thành tựu ma tôn

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

thành tâm hướng ma đạo, cầu thành tựu ma tôn

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

thành tâm hướng ma đạo, cầu thành tựu ma tôn

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

thành tâm hướng ma đạo, cầu thành tựu ma tôn

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

thành tâm hướng ma đạo, cầu thành tựu ma tôn

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

thành tâm hướng ma đạo, cầu thành tựu ma tôn

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

thành tâm hướng ma đạo, cầu thành tựu ma tôn

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

thành tâm hướng ma đạo, cầu thành tựu ma tôn

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

thành tâm hướng ma đạo, cầu thành tựu ma tôn

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

thành tâm hướng ma đạo, cầu thành tựu ma tôn

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

thành tâm hướng ma đạo, cầu thành tựu ma tôn

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

thành tâm hướng ma đạo, cầu thành tựu ma tôn

4 năm trước

Âm Long

Âm Long

thành tâm hướng ma đạo, cầu thành tựu ma tôn

4 năm trước

Âm Long

Âm Long

thành tâm hướng ma đạo, cầu thành tựu ma tôn

4 năm trước

Âm Long

Âm Long

thành tâm hướng ma đạo, cầu thành tựu ma tôn

4 năm trước

Âm Long

Âm Long

thành tâm hướng ma đạo, cầu thành tựu ma tôn

4 năm trước

Âm Long

Âm Long

thành tâm hướng ma đạo, cầu thành tựu ma tôn

4 năm trước

Âm Long

Âm Long

thành tâm hướng ma đạo, cầu thành tựu ma tôn

4 năm trước

Âm Long

Âm Long

thành tâm hướng ma đạo, cầu thành tựu ma tôn

4 năm trước

Âm Long

Âm Long

thành tâm hướng ma đạo, cầu thành tựu ma tôn

4 năm trước

Âm Long

Âm Long

thành tâm hướng ma đạo, cầu thành tựu ma tôn

4 năm trước

Âm Long

Âm Long

thành tâm hướng ma đạo, cầu thành tựu ma tôn

4 năm trước

Âm Long

Âm Long

thành tâm hướng ma đạo, cầu thành tựu ma tôn

4 năm trước

Âm Long

Âm Long

thành tâm hướng ma đạo, cầu thành tựu ma tôn

4 năm trước

Âm Long

Âm Long

thành tâm hướng ma đạo, cầu thành tựu ma tôn

4 năm trước

Âm Long

Âm Long

thành tâm hướng ma đạo, cầu thành tựu ma tôn

4 năm trước

Âm Long

Âm Long

thành tâm hướng ma đạo, cầu thành tựu ma tôn

4 năm trước

Âm Long

Âm Long

thành tâm hướng ma đạo, cầu thành tựu ma tôn

4 năm trước

Âm Long

Âm Long

thành tâm hướng ma đạo, cầu thành tựu ma tôn

4 năm trước

Âm Long

Âm Long

thành tâm hướng ma đạo, cầu thành tựu ma tôn

4 năm trước

Âm Long

Âm Long

thành tâm hướng ma đạo, cầu thành tựu ma tôn

4 năm trước

Âm Long

Âm Long

thành tâm hướng ma đạo, cầu thành tựu ma tôn

4 năm trước

Âm Long

Âm Long

thành tâm hướng ma đạo, cầu thành tựu ma tôn

4 năm trước

Âm Long

Âm Long

bao h mới có thể đắc đạo đây a ???????

4 năm trước

Âm Long

Âm Long

bao h mới có thể đắc đạo đây a ???????

4 năm trước

Âm Long

Âm Long

không biết có bằng được cổ chân nhân hay không biết nữa

4 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok