Thông tin cơ bản về Lục Phiên trong Chế Tạo Siêu Huyền Huyễn Thế Giới

Lâm Bắc Phàm | | 614

Review Huyền huyễn Hệ thống

~ Túc chủ: Lục Phiên tự Bình An.

~ Phân thân: Lục Cửu Liên.

+ Đồ đệ: Đường Quả.

~ Xưng hào: Luyện Khí Sĩ (vĩnh cửu).

~ Đặc thù xưng hào: Thần Ma Thợ Săn.

 

~ Thân phận: Bắc Lạc Thành Thiếu Chủ, Lục Đại Tiên, Thượng Tiên, Lục Thiếu, Lục Công Tử, Lục Thiếu Chủ, Ma Chủ, Vị Diện Chi Chủ, Yêu Chủ, Bạch Ngọc Kinh Chi Chủ, Lục Ca, Kiếm Chủ, Lục Thánh Chủ, Ngũ Hoàng Thánh Chủ, Lục Đạo Tiên, Trận Pháp Đại Sư, Hủy Diệt Chi Chủ, Sáng Tạo.

 

~ Gia + Hồ Tâm Đảo: Bạch Ngọc Kinh.

+ Phụ thân: Lục Trường Không.

+ tỳ nữ: Ngưng Chiêu, Y Nguyệt, Nghê Ngọc.

+ Tùy tùng: Nhiếp Trường Khanh, Nhiếp Song.

+ Nô bộc: Cảnh Việt, Mặc Lục Thất.

+ Linh: 8 Thiên Long Chủng.

+ Sủng: Cự Kình, Hắc Bạch Thú.

 

~ Cấp độ luyện khí: Tầng 14.

~ Linh khí dự trữ: 

1. Tầng 1: 100 max ~ Khí Đan Cảnh.

2. Tầng 2: 1000 max ~ Thể Tàng Cảnh.

3. Tầng 3: 1vạn max ~ Thiên Toả Cảnh.

+ (1vạn/ 10Ngàn) Sợi linh khí quy đổi thành 1Giọt linh dịch.

4. Tầng 4: (10vạn/ 100Ngàn) 10 Giọt linh dịch max ~ Nguyên Anh Cảnh.

5. Tầng 5: (100 Giọt/ 1tr) Sợi linh khí ~ Tam Thần Cảnh.

6. Tầng 6: (1000 Giọt/ 10tr) Sợi linh khí ~ Thiên Nhân Cảnh.

+ 1sợi Tiên Khí ~ 100 vạn sợi linh khí.

7. Tầng 7: (10000 Giọt/ 100tr/ 1 ức) sợi linh khí ~ Nhân Tiên Cảnh.

8. Tầng 8: (10 ức/ 1tỷ) sợi linh khí ~ Huyền Tiên Cảnh.

9. Tầng 9: 100 ức sợi linh khí ~ Chuẩn Đế Cảnh.

10. Tầng 10: 1000 ức sợi linh khí ~ Kim Tiên Cảnh.

11. Tầng 11: (10000/ 1vạn ức) sợi linh khí ~ Bán Bộ Đại La Tiên.

12. Tầng 12: 10 vạn ức ~ Đại La Tiên Cảnh.

13. Tầng 13: 100 vạn ức ~ Chuẩn Thánh Cảnh.

14. Tầng 14: Thánh Nhân Cảnh.

 

~ Thể Chất: Bất Diệt Ma Khu.

+ Kim hành: Công Phạt.

+ Hoả hành: Hủy Diệt.

+ Mộc hành: Sinh Cơ.

+ Thổ hành: Phòng Ngự.

+ Thủy Hành: Linh Xảo.

 

~ Năng lực: Linh Áp, Trấn Bia Thủ, Phúc Thiên Trận, Cửu Tự Trận Ngôn, Tuyệt Thiên Trận, Không Gian Cắt Xén, Thánh Nhân Sát Trận,...

1. Luyện Khí tầng 2: Năng lực tự chủ khôi phục (Linh Khí, Hồn Phách, Thể Phách).

2. Luyện Khí tầng 6: Linh thức -> Nguyên Thần.

3. ...

 

~ Linh Cụ: Linh Áp Kỳ Bàn, Thí Luyện Tháp, Bắc Minh Cần Câu (Tiên Thiên Linh Bảo), Phượng Hoàng Huyết Trì,..

~ Hoả diễm: Thiên Địa Huyền Hoả.

~ Bảo Cụ: Ngộ Đạo Khí Cơ Tặng Liên, Phượng Linh Kiếm, Đạo Bia, Phúc Thiên Kiếm, Tinh Lệ Mộc,...

~ Lực lượng: Vị Diện Chi Lực (Thiên Đạo), Hỗn Độn Lực, Thiên Địa Bản Nguyên, Hủy Diệt,...

~ Tâm pháp: Kỳ Phổ (Dịch Thiên Thế), Tụ Thần Thuật,..

+ Sơn Hà Cục, Phong Vũ Cục, Nhân Gian Cục, Âm Dương Cục, Vấn Thiên Cục,...

~ Hạt giống: Triêu Thiên Linh Cúc Trủng, Bích La Đào Hoa Chủng, Trúc Tiết Tam Thập Nhị Chủng, Thiên Đạo Thụ,...

 

~ Hồn phách cường độ: 100(cô đọng linh thức)

+ Nguyên Thần chi lực: (~)

+ Hỗn Độn lực lượng: (~) Sau tiến hoá làm Tiên Thiên Tử Khí.

+ Linh thức: (~)

+ Thể phách cường độ: (~)

+ Thần Ma huyết: (~)

+ Linh khí: 10000 Sợi linh khí -> 1 Giọt linh dịch.

+ Sang Huyền Luyện Khí: 

+ Linh dịch: (~)

~ Pháp thuật: Lôi Động Kiếp,..

 

~ Cải tạo ban thưởng: Sang (Sáng Tạo) Huyền Luyện Khí Thiên, Điểm Hoá Thuật, Bất Diệt Ma Khu, Đạo Bia,...

~ Sáng Tạo: Tiên Đạo, Ma Đạo, Thần Thú, Hoàng Triều Long Khí, Yêu Tộc, Thể Chất, Thiên Đạo, Minh Thổ, Phi Thăng, Lục Đạo Luân Hồi, Nghiệp Lực, Thiên Môn,...

 

~ Chỗ thế giới bình xét cấp bậc: Ngũ Hoàng Đại Lục.

+ Đê Võ - Trung Võ - Cao Võ - Tiên Võ - Siêu Huyền Huyễn.

++ Đê Võ: Thể Tàng/ Trúc Cơ cực hạn.

++ Trung Võ: Âm Thần/ Phân Thần cực hạn.

++ Cao Võ: Đế Cảnh/ Kim Tiên cực hạn.

+++ Yêu cầu đủ Tam Giới.

+++ Từ Cửu Diễn -> Nhất Diễn.

+++ Đạo Nguyên.

++ Tiên Võ: Thánh Nhân cực hạn.

+++ Tiên Nguyên.

 

#Ngũ Hoàng Đại Lục Thánh Địa:

+ Bắc vực: Hạo Nhiên Thánh Địa, Hắc Bạch Thánh Địa.

+ Trung vực: Cửu Hoàng Thánh Địa, Bắc Lạc Thánh Địa.

+ Tây vực: Thiên Yêu Thánh Địa, Tổ Vu Thánh Địa.

+ Nam vực: Tiên Hoạ Thánh Địa, Thiên Nam Thánh Địa, Tiên Trận Tháp.

 

~ Quyền hạn: Nhiệm Vụ, Truyền Đạo Đài, Linh Khí Đầu Phóng.

++ Chi nhánh quyền hạn: Vạn Pháp Hồng Lô.

+ Linh Khí Đầu Phóng quyền hạn: Có thể căn cứ túc chủ trước mắt cấp độ luyện khí , ấn khác biệt bội số (thấp nhất gấp trăm lần) đưa lên túc chủ khí đan bên trong linh khí tại chỉ định khu vực, cải thiện tu luyện hoàn cảnh, dẫn dắt tu hành triều dâng.

+【 Truyền Đạo Đài 】 thuộc tính: Lấy túc chủ làm trung tâm, một vạn dặm phạm vi ngẫu nhiên ý thức lôi kéo nhân số vì 3 người (Có thể sửa chữa tu hành pháp, Trích phần trăm linh khí, tạo bí cảnh).

++ Hạng Thiếu Vân, Vũ Văn Tú, Nhiếp Trường Khanh, Khổng Nam Phi, Đường Nhất Mặc, Bạch Thanh Điểu, Lý Tam Tuế, Mặc Củ, Ti Mã Thanh Sam, Đinh Cửu Đăng, Lưu Nguyên Hạo, Tây Môn Tiên Chi, Nhiếp Song, Mạnh Hạo Thiên, Đường Quả, Triệu Tử Húc, ...

++ Ngoạ Long Lĩnh Tiên Cung, Dưỡng Long Địa, Cửu Ngục Bí Cảnh,...

 

~ Có thể chi phối thuộc tính: (~)

~ Siêu Thoát thế lực: Bạch Ngọc Kinh.

+ Thiên Cơ Các, Đạo Các, Kiếm Các, Cơ Quan Các,...

 

~ Cấp bậc Bảo Cụ: 

+ Pháp Khí -> Pháp Bảo.

+ Hoàng -> Huyền -> Địa -> Thiên -> Tiên Thiên 

+ Hạ -> Trung -> Thượng -> Cực.

 

#Cảnh giới tu luyện:

I. Quân Nhân:

1. Võ Giả: Bất Nhập Lưu -> Nhị Lưu -> Nhất Lưu.

2. Tông Sư: 1->9 Hưởng

3. Đại Tông Sư.

(+) Nho sĩ tu hạo nhiên chính sĩ Phu Tử ~ Đại Tông Sư.

 

II. Tu Tiên:

1. Khí Đan Cảnh.

2. Thể Tàng Cảnh: Nhất Tạng -> Ngũ Tạng -> Diễn hóa thuộc tính.

3. Thiên Tỏa Cảnh: Nhất Cực -> Cửu Cực -> Độ Thiên Kiếp.

4. Nguyên Anh Cảnh: Sơ Giai -> Trung Giai -> Cao Giai -> Đỉnh Phong -> Anh Biến Cảnh.

 

#Tam Thần Cảnh:

5. Âm Thần Cảnh: Sơ Giai -> Trung Giai -> Cao Giai -> Đỉnh Phong -> Bán Bộ Dương Thần Cảnh.

6. Dương Thần Cảnh: Nhất Bộ -> Cửu Bộ -> Bán Bộ Nguyên Thần Cảnh.

7. Nguyên Thần Cảnh: Nguyên Thần Hợp Nhất.

8. Tạo Hoá Tôn Giả Cảnh: Nguyên Thần Chi Hoa -> Kim Thân Chi Hoa -> Đạo Ý Chi Hoa -> Tam Hoa Tụ Đỉnh.

 

#Nơi Phi Thăng:

9. Thiên Nhân Cảnh: Độ Kiếp Thiên Nhân Tẩy Lễ (Sơ Giai) -> Trung Giai -> Cao Giai -> Tiếp xúc Đạo Uẩn (Bán Bộ Nhân Tiên).

+ Độ Kiếp thất bại -> Tán Tiên.

10. Nhân Tiên Cảnh: Khí Vận như Tơ -> Khí Vận như Trụ.

11. Chân Tiên Cảnh: Khí Vận như Trụ -> Khí Vận như Sông -> Ngộ Thiên Đạo.

12. Huyền Tiên Cảnh: Khí Vận như Sông -> Khí Vận như Biển -> Bán Bộ Kim Tiên.

13. Kim Tiên Cảnh: Nhất Chuyển -> Cửu Chuyển -> Bán Bộ Đại La Tiên Cảnh.

14. Đại La Tiên Cảnh: Sơ Kỳ (Khí Vận như Biển -> Khí Vận Chuyển Thế Giới) -> Trung Kỳ -> Hậu Kỳ -> Đỉnh Phong.

15. Chuẩn Thánh Cảnh: Sơ Kỳ -> Trung Kỳ -> Hậu Kỳ -> Đỉnh Phong -> Đốn Ngộ.

16. Thánh Nhân Cảnh. 

 

III. Cửu Trọng Thiên

1. Ngưng Khí Cảnh: Sơ Giai -> Trung Giai -> Cao Giai.

2. Trúc Cơ Cảnh: Sơ Giai -> Trung Giai -> Cao Giai.

3. Kim Đan Cảnh: Nhất Chuyển -> Cửu Chuyển -> Độ Thiên Kiếp.

4. Nguyên Anh Cảnh: Sơ Giai -> Trung Giai -> Cao Giai -> Đỉnh Phong -> Anh Biến Cảnh.

 

5. Phân Thần Cảnh: Sơ Giai -> Trung Giai -> Cao Giai -> Đỉnh Phong -> Bán Bộ Xuất Khiếu Cảnh.

6. Xuất Khiếu Cảnh: Sơ Giai -> Trung Giai -> Cao Giai -> Đỉnh Phong -> Bán Bộ Hợp Thể Cảnh.

7. Hợp Thể Cảnh (Đại Năng Nhất Cảnh): Sơ Giai -> Trung Giai -> Cao Giai -> Đỉnh Phong -> Bán Bộ Độ Kiếp Cảnh.

8. Độ Kiếp Tôn Giả (Đại Năng Nhị Cảnh): Nguyên Thần Thăng Hoa -> Ngưng Tụ Kim Thân -> Nguyên Thần Kim Thân Hợp Nhất.

9. Hoá Tiên Cảnh (Đại Năng Tam Cảnh): Độ Kiếp Hoá Tiên (Sơ Giai) -> Trung Giai -> Cao Giai -> Đỉnh Phong -> Tiếp xúc Đạo Uẩn (Bán Bộ Tiên Túc Cảnh).

10. Tiên Túc Cảnh (Chân Tiên Cảnh): Ngưng Tụ Chân Tiên Khí -> Ngũ Khí.

11. Triều Nguyên Cảnh: Ngũ Khí Triều Nguyên (Sơ Giai) -> Trung Giai -> Cao Giai -> Đỉnh Phong -> Bán Thánh Tổ Cảnh.

12. Thánh Tổ Cảnh: Sơ Giai -> Trung Giai -> Cao Giai -> Đỉnh Phong -> Chuẩn Đế.

 

#Đế Cảnh:

13. Sơ Đế.

14. Đại Đế.

15. Cực Đế.

16. Chuẩn Thiên Đế.

17. Thiên Đế Cảnh: Sơ Kỳ -> Trung Kỳ -> Hậu Kỳ -> Đỉnh Phong.

18. Chuẩn Thánh Cảnh.

19. Thánh Nhân Cảnh.

 

IV. Thần Ma:

1. Sơ Giai (Kim Tiên Tam Chuyển/ Sơ Đế)

2. Cao Giai (Kim Tiên Lục Chuyển/ Đại Đế)

3. Bất Hủ Giai (Kim Tiên Cửu Chuyển/ Cực Đế)

4. Bán Bộ Đại Đạo Giai (Bán

Bộ Đại La/ Chuẩn Thiên Đế)

5. Đại Đạo Giai (Đại La Tiên/ Thiên Đế)

6. Thiên Thần Giai (Chuẩn Thánh)

7. Hoàng Giả Hỗn Độn Giai (Thánh Nhân)

 

By Lâm Bắc Phàm 

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 2
  • 0

Từ khóa: lục phiên

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Lâm Bắc Phàm

dục thần Lâm Bắc Phàm

Phần nho tu hạo nhiên chính sĩ viết sai sót, phải là hạo nhiên chính khí mới đúng :v

9 tháng trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok